Herroepingsrecht (Widerufsrecht-flämisch)

Als consument hebt u een herroepingsrecht. De voorwaarden en rechtsgevolgen van het herroepingsrecht worden uiteengezet in de volgende informatie over het herroepingsrecht.

Informatie over het herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U hebt het recht om binnen een termijn van veertien dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u benoemde derde die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen. Indien u in het kader van één bestelling meerdere goederen hebt besteld en deze afzonderlijk worden geleverd, bedraagt de herroepingstermijn 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u benoemde derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst hebt resp. heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons

Held Fashion Retail GmbH
Hans-Hofmann-Str. 11
D-95213 Münchberg

Tel: +49 (0) 9251 447 245
E-mail: onlineshop@frankwalder.com

door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post verstuurde brief, een fax of e-mail) informeren over uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van ons online herroepingsformulier, maar dat is niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel als u bij de oorspronkelijke transactie gebruikt hebt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; wij zullen u in geen geval een vergoeding voor deze terugbetaling in rekening brengen.

Wij kunnen de terugbetaling weigeren tot wij de goederen terugontvangen hebben of tot u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, naargelang wat zich het eerste voordoet.

U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons over de herroeping van deze overeenkomst hebt geïnformeerd, naar ons

Held Fashion Retail GmbH
Hans-Hofmann-Str. 11
D-95213 Münchberg

terug te zenden of aan ons terug te geven. De termijn is in acht genomen, als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

De kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor onze rekening.

Voor een eventuele waardevermindering van de goederen bent u alleen aansprakelijk, indien deze het gevolg is van een gebruik van de goederen dat verder gaat dan nodig is om de aard, eigenschappen en werking van de goederen te controleren.

Einde van de informatie over het herroepingsrecht