Gegevensbescherming (Datenschutz-flämisch)

Taal//Sprache:     Nederlands       Deutsch

Die Held Fashion Retail GmbH (hierna genoemd als FRANK WALDER) is een dochteronderneming van Frankenwälder E. Held GmbH & Co.KG. De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor ons een zeer belangrijke zaak. FRANK WALDER verstrekt deze privacyverklaring om u te informeren over ons privacybeleid en onze maatregelen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op persoonlijke gegevens, niet-persoonlijke gegevens en verzamelde rapporten voor statistische evaluaties.

Het bezoeken van onze website is in principe mogelijk zonder dat persoonlijke gegevens vereist zijn.

Met de volgende informatie willen wij u, als "betrokken persoon", een overzicht geven van de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons en uw rechten op grond van de privacywetgeving. Het is in principe mogelijk om onze internetpagina's te gebruiken zonder persoonlijke gegevens in te voeren. Als u echter gebruik wilt maken van speciale diensten van ons bedrijf via onze website, kan het zijn dat de verwerking van persoonsgegevens vereist is. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, zullen we in het algemeen uw toestemming vragen. De verwerking van persoonsgegevens, zoals uw naam, adres of e-mailadres, gebeurt altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in overeenstemming met de specifieke privacyregels die van toepassing zijn op "Held Fashion Retail GmbH". Via deze privacyverklaring willen wij u informeren over de omvang en het doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonlijke gegevens.

Wij hebben als verwerkingsverantwoordelijke tal van technische en organisatorische maatregelen getroffen om een zo volledig mogelijke bescherming van de persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt, te waarborgen. Desondanks kunnen internetgebaseerde gegevensoverdrachten in principe beveiligingslacunes vertonen, zodat een absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het u vrij om persoonlijke gegevens ook op alternatieve wijzen aan ons door te geven, bijvoorbeeld telefonisch of per post. U kunt ook eenvoudige en gemakkelijk te implementeren maatregelen nemen om uzelf te beschermen tegen ongeoorloofde toegang van derden tot uw gegevens. Daarom willen wij u op dit punt enkele tips geven over hoe u veilig met uw gegevens kunt omgaan:

 • Bescherm uw account (login, gebruikers- of klantaccount) en uw IT-systeem (computer, laptop, tablet of mobiel apparaat) met veilige wachtwoorden.
 • Alleen u moet toegang hebben tot de wachtwoorden.
 • Zorg ervoor dat u uw wachtwoorden altijd alleen voor één account (login, gebruikers- of klantaccount) gebruikt.
 • Gebruik geen wachtwoord voor verschillende websites, applicaties of online diensten.
 • Vooral bij het gebruik van openbaar toegankelijke of door andere personen gebruikte IT-systemen geldt: u moet zich na elke aanmelding op een website, applicatie of online dienst altijd afmelden.

Wachtwoorden moeten minimaal 12 tekens bevatten en zo worden gekozen dat ze niet gemakkelijk te raden zijn. Daarom moeten ze geen veel voorkomende woorden uit het dagelijks leven, uw eigen naam of de naam van familieleden bevatten, maar hoofdletters en kleine letters, cijfers en speciale tekens

1. Verwerkingsverantwoordelijke

Held Fashion GmbH

Hans-Hofmann-Str. 11
95213 Münchberg

Rechtbank Hof: HRB 3473
Belastingnummer: 223/159/57005
Verkoopidentificatienummer: DE 224925645

Wettelijk vertegenwoordigd door de directeur
Carolin Kittel

Operationeel verantwoordelijk:
Hoofd E-Commerce
Johannes Diehl

Bij vragen staan wij u graag telefonisch ter beschikking van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 16.00 uur en vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur op het telefoonnummer +49 (0) 9251 447 245 of per e-mail op onlineshop@frankwalder.com.

2. Persoonsgegevens

Dit zijn individuele details over persoonlijke of feitelijke omstandigheden met betrekking tot uw persoon. FRANK WALDER gebruikt persoonsgegevens om beter rekening te kunnen houden met uw wensen en belangen en om u een optimale service te kunnen bieden. FRANK WALDER zal uw persoonsgegevens niet voor marketingdoeleinden aan derden verkopen. 

De volgende gegevens worden bij een aankoop in onze onlineshop verzameld:

 • voornaam, achternaam, straat en huisnummer, postcode en plaats, geboortedatum, e-mailadres

Afhankelijk van de gekozen betaalwijze worden voor de afhandeling van uw aankoop ook de volgende gegevens verzameld:

 • afrekenings- en transactiegegevens, kredietkaartgegevens

FRANK WALDER zal uw persoonsgegevens alleen aan derden doorgeven, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Bij het afhandelen van de aankoop en verzenden van de pakketten worden dienstverleners binnen de EU betrokken, die in opdracht persoonsgegevens van de klant verwerken. 

Om u persoonlijk beter van dienst te kunnen zijn en ons aanbod voortdurend voor u te verbeteren, vragen wij u in bepaalde omstandigheden ook informatie over uw persoonlijke of professionele interesses, demografische gegevens of om uw ervaringen met onze producten of services te delen. Het verstrekken van deze aanvullende informatie is vrijwillig.

3. Overdracht van gegevens aan derden

Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt voor doeleinden anders dan die hieronder worden vermeld.

We delen uw persoonlijke gegevens alleen met derden als:

 1. U ons uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven zoals bepaald in artikel 6, lid 1, sub a van de AVG,
 2. De doorgifte toegestaan is overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub f van de AVG ter bescherming van onze legitieme belangen en er geen reden is om aan te nemen dat u een overwegend rechtmatig belang hebt bij het niet doorgeven van uw gegevens,
 3. Er een wettelijke verplichting tot doorgifte bestaat overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub c van de AVG, en
 4. Dit wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de afwikkeling van contractuele relaties met u overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub b van de AVG.

Om uw gegevens te beschermen en indien nodig gegevensoverdracht naar derde landen (buiten de EU/EER) mogelijk te maken, hebben we overeenkomsten voor gegevensverwerking gesloten op basis van de standaardcontractuele clausules van de Europese Commissie. Als de standaardcontractuele clausules niet voldoende zijn om een adequaat beveiligingsniveau te waarborgen, kan uw toestemming overeenkomstig artikel 49, lid 1, onder a) van de AVG als rechtsgrondslag dienen voor de overdracht naar derde landen. Dit is soms niet van toepassing op gegevensoverdrachten naar derde landen waarvoor de Europese Commissie een adequaatheidsbesluit heeft genomen zoals bedoeld in artikel 45 van de AVG.

In het kader van de verwerkingsactiviteiten zoals beschreven in dit privacybeleid kunnen persoonlijke gegevens worden overgedragen naar de Verenigde Staten. Bedrijven in de Verenigde Staten hebben alleen een adequaat niveau van gegevensbescherming als ze zijn gecertificeerd onder het EU-VS Gegevensprivacykader en dus het adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie zoals bedoeld in artikel 45 van de AVG van toepassing is. We hebben dit expliciet vermeld in het privacybeleid voor de betrokken dienstverleners. Om uw gegevens in alle andere gevallen te beschermen, hebben we overeenkomsten voor gegevensverwerking gesloten op basis van de standaardcontractuele clausules van de Europese Commissie. Dit is soms niet van toepassing op gegevensoverdrachten naar derde landen waarvoor de Europese Commissie een adequaatheidsbesluit heeft genomen zoals bedoeld in artikel 45 van de AVG.

4. Doorgifte van persoonsgegevens voor orderverwerking

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden doorgegeven aan het transportbedrijf dat verantwoordelijk is voor de levering, voor zover dit nodig is voor de levering van de goederen.

In geval van aankoop verkrijgt Held Fashion Retail GmbH een kredietwaardigheidsinformatie om ons legitieme belang bij een correcte betalingsafhandeling te waarborgen. Hiervoor worden de gegevens die nodig zijn voor een kredietwaardigheidscontrole van uw persoon gebruikt in het kader van gegevensverwerking, en de op basis van deze gegevens berekende statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling wordt gebruikt voor een afgewogen beslissing over de oprichting, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie. De kredietwaardigheidsinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden (scorewaarden) bevatten die worden berekend op basis van wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische methoden, waarbij onder andere adresgegevens worden meegenomen. Uw rechtmatige belangen worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen in aanmerking genomen.

In het kader van deze contractuele relatie worden verzamelde persoonsgegevens over de aanvraag, uitvoering en beëindiging van deze zakelijke relatie, evenals gegevens over niet-contractueel gedrag of frauduleus gedrag, doorgegeven aan CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 München. De rechtsgrondslagen voor deze overdrachten zijn artikel 6, lid 1, sub b en artikel 6, lid 1, sub f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Overdrachten op basis van artikel 6, lid 1, sub f AVG mogen alleen plaatsvinden als dit noodzakelijk is om legitieme belangen van ons bedrijf of derden te beschermen en niet de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, prevaleren. De gegevensuitwisseling met CRIF Bürgel dient ook om wettelijke verplichtingen na te komen met betrekking tot kredietwaardigheidscontroles van klanten (§ 505a en 506 van het Burgerlijk Wetboek). CRIF Bürgel verwerkt de ontvangen gegevens en gebruikt ze ook voor profilering (scoring) met het oog op het verstrekken van informatie aan haar contractpartners in de Europese Economische Ruimte en in Zwitserland, evenals mogelijk andere derde landen (indien er een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie bestaat) onder andere voor de beoordeling van de kredietwaardigheid van natuurlijke personen. Meer informatie over de activiteiten van CRIF Bürgel kunt u vinden in de CRIF Bürgel-informatieblad of online op www.crifbuergel.de/de/datenschutz.

U dient ervoor te zorgen dat u derden aan wie u uw gebruikte eindapparaten ter beschikking stelt hierover informeert en dat zij ook de beschreven maatregelen tolereren, anders bezoekt u de FRANK WALDER Online Shop niet met uw eindapparaten.

Indien u tijdens het bestelproces in onze online winkel kiest voor de betaalmethode "Kredietkaart", worden uw gegevens geautomatiseerd doorgestuurd naar de betaaldienstverlener Stripe Payments Europe Ltd, Block 4, Harcourt Centre, Harcourt Road, Dublin 2, Ierland, aan wie wij de informatie meedelen die u tijdens het bestelproces heeft verstrekt, inclusief informatie over uw bestelling (naam, adres, rekeningnummer, bankcode, eventueel creditcardnummer, factuurbedrag, valuta en transactienummer). De doorgifte van uw gegevens gebeurt uitsluitend met het oog op de betalingsafhandeling met de betaaldienstverlener Stripe Payments Europe Ltd. Meer informatie over de gegevensbescherming van Stripe vindt u op de URL https://stripe.com/de/terms.

Wij hebben componenten van PayPal geïntegreerd op deze website. De Europese exploitant van PayPal is PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg. PayPal is een online betaaldienstverlener. Betalingen worden verwerkt via zogenaamde PayPal-accounts, die virtuele privé- of zakelijke rekeningen vertegenwoordigen. Daarnaast biedt PayPal de mogelijkheid om virtuele betalingen via creditcards te verwerken als een gebruiker geen PayPal-account heeft. Een PayPal-account wordt beheerd via een e-mailadres, wat betekent dat er geen klassiek rekeningnummer is. PayPal maakt het mogelijk om online betalingen aan derden te initiëren of betalingen te ontvangen. PayPal voert ook de functie van vertrouwenspersoon uit en biedt kopersbeschermingsdiensten aan.

Als u tijdens het bestelproces in onze online winkel kiest voor de betaalmethode "PayPal", worden uw gegevens automatisch doorgestuurd naar PayPal. Door voor deze betaalmethode te kiezen, stemt u in met de doorgifte van persoonsgegevens die nodig zijn voor de afhandeling van de betaling. De persoonsgegevens die normaal gesproken aan PayPal worden doorgegeven, omvatten voornaam en achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de betalingsafhandeling. Voor de uitvoering van de aankoopovereenkomst zijn ook persoonsgegevens nodig die verband houden met de respectieve bestelling. Het doel van de gegevensoverdracht is de afhandeling van de betaling en fraudepreventie. Wij zullen persoonsgegevens aan PayPal doorgeven, met name wanneer er een legitiem belang is voor de overdracht. De persoonsgegevens die worden uitgewisseld tussen PayPal en ons kunnen ook worden doorgegeven aan kredietinformatiebureaus. Deze doorgifte heeft betrekking op de controle van de identiteit en kredietwaardigheid. PayPal kan persoonsgegevens doorgeven aan gelieerde ondernemingen en dienstverleners of onderaannemers voor zover dit noodzakelijk is voor de nakoming van de contractuele verplichtingen of de gegevens namens hen moeten worden verwerkt. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken bij PayPal. Een intrekking heeft geen invloed op persoonsgegevens die verplicht moeten worden verwerkt, gebruikt of doorgegeven voor (contractuele) betalingsverwerking. Het gebruik van PayPal dient het belang van een correcte en soepele betalingsafhandeling. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, sub f van de AVG. De doorgifte van uw persoonsgegevens vindt alleen plaats na uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub a van de AVG. De geldende gegevensbeschermingsbepalingen van PayPal kunnen worden geraadpleegd op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

5. Gebruik van de nieuwsbrieftool "Brevo"

De nieuwsbrieven worden verzonden via "Brevo," een nieuwsbriefverzendplatform van de Duitse aanbieder Sendinblue GmbH, Köpernicker Straße 126, 10179 Berlijn.

De e-mailadressen van onze nieuwsbriefontvangers en kopers, evenals hun andere gegevens die binnen deze richtlijnen worden beschreven, worden opgeslagen op de servers van Sendinblue. Sendinblue gebruikt deze informatie voor het verzenden en evalueren van de nieuwsbrieven namens ons. Daarnaast kan Sendinblue volgens hun eigen informatie deze gegevens gebruiken om hun eigen diensten te optimaliseren of verbeteren, bijvoorbeeld voor technische optimalisatie van het verzenden en de weergave van nieuwsbrieven, of voor zakelijke doeleinden om te bepalen uit welke landen de ontvangers komen. Sendinblue gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om hen zelf te benaderen of aan derden door te geven.

U kunt het privacybeleid van Brevo hier vinden. Door gebruik te maken van het formulier op deze website verklaart u zich akkoord met de gegevensverwerking door Sendinblue in de aangegeven mate.

Statistische gegevensverzameling en analyses

De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamde "web-beacon," dat wil zeggen een pixelgroot bestand dat wordt opgehaald van de server van Sendinblue wanneer de nieuwsbrief wordt geopend. Bij deze ophaling worden in eerste instantie technische informatie verzameld, zoals informatie over de browser en uw systeem, evenals uw IP-adres en tijdstip van de ophaling. Deze informatie wordt gebruikt voor technische verbetering van de diensten op basis van technische gegevens of doelgroepen, en voor het begrijpen van het leesgedrag van doelgroepen op basis van ophalingslocaties (die kunnen worden vastgesteld aan de hand van het IP-adres) of de tijden van toegang.

Tot de statistische gegevensverzameling behoort ook de vaststelling of de nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en welke links worden aangeklikt. Hoewel deze informatie om technische redenen aan individuele nieuwsbriefontvangers kan worden gekoppeld, is het noch ons doel, noch dat van Sendinblue, om individuele gebruikers te volgen. De analyses dienen veeleer om het leesgedrag van onze gebruikers te begrijpen en onze inhoud daarop af te stemmen of verschillende inhoud te verzenden op basis van de interesses van onze gebruikers.

6. Gebruik van Cookies

Cookies zijn tekstbestanden die gegevens bevatten van bezochte websites of domeinen en die door een browser op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. Een cookie dient in de eerste plaats om informatie over een gebruiker op te slaan tijdens of na zijn bezoek aan een online aanbod. De opgeslagen gegevens kunnen bijvoorbeeld taalinstellingen op een website, de inlogstatus, een winkelwagen of de positie waar een video is bekeken, omvatten. Onder de term "cookies" vallen ook andere technologieën die dezelfde functies als cookies vervullen (bijvoorbeeld wanneer gebruikersgegevens worden opgeslagen aan de hand van pseudonieme online-identificaties, ook wel "gebruikers-ID's" genoemd).

De volgende soorten cookies en functies worden onderscheiden:

- Tijdelijke cookies (ook wel: sessiecookies): Tijdelijke cookies worden uiterlijk verwijderd nadat een gebruiker een online aanbod heeft verlaten en zijn browser heeft gesloten.
- Permanente cookies: Permanente cookies blijven opgeslagen, zelfs nadat de browser is gesloten. Zo kan bijvoorbeeld de inlogstatus worden opgeslagen of kunnen voorkeursinhoud direct worden weergegeven wanneer de gebruiker een website opnieuw bezoekt. Ook kunnen de belangen van gebruikers die worden gebruikt voor bereikmeting of marketingdoeleinden in een dergelijke cookie worden opgeslagen.
- First-party cookies: First-party cookies worden door ons zelf ingesteld.
- Third-party cookies (ook: cookies van derden): Cookies van derden worden voornamelijk gebruikt door adverteerders (zogenaamde derde partijen) om gebruikersinformatie te verwerken.
- Noodzakelijke cookies (ook: essentiële of absoluut noodzakelijke cookies): Cookies kunnen essentieel zijn voor het functioneren van een website (bijvoorbeeld om inloggegevens of andere gebruikersinvoer op te slaan of om veiligheidsredenen).
- Statistiek-, marketing- en personalisatiecookies: Cookies worden meestal ook gebruikt voor bereikmeting en wanneer gebruikersbelangen of hun gedrag (bijvoorbeeld het bekijken van bepaalde inhoud, gebruik van functies, enz.) op afzonderlijke websites worden opgeslagen in een gebruikersprofiel. Dergelijke profielen worden gebruikt om gebruikers inhoud te tonen die overeenkomt met hun potentiële interesses. Dit proces staat ook bekend als "tracking," oftewel het volgen van de potentiële interesses van gebruikers. Als we cookies of "tracking"-technologieën gebruiken, informeren we u afzonderlijk in onze privacyverklaring of als onderdeel van het verkrijgen van uw toestemming.

Opmerkingen over rechtsgrondslagen: De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens met behulp van cookies hangt af van of we u om toestemming vragen. Als dit het geval is en u instemt met het gebruik van cookies, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens de gegeven toestemming. In andere gevallen worden de gegevens die worden verwerkt met behulp van cookies verwerkt op basis van onze gerechtvaardigde belangen (bijvoorbeeld bij de bedrijfseconomische werking van ons online aanbod en de verbetering ervan) of, indien het gebruik van cookies noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen na te komen.

Bewaartermijn: Tenzij we specifieke informatie verstrekken over de bewaartermijn van permanente cookies (bijvoorbeeld in het kader van een zogenaamde cookie-opt-in), moet u ervan uitgaan dat de bewaartermijn tot twee jaar kan bedragen.

Algemene informatie over intrekking en bezwaar (Opt-Out): Afhankelijk van of de verwerking is gebaseerd op toestemming of wettelijke toestemming, heeft u te allen tijde de mogelijkheid om uw verleende toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door middel van cookie-technologieën (samen aangeduid als "Opt-Out"). U kunt uw bezwaar in eerste instantie kenbaar maken via de instellingen van uw browser, bijvoorbeeld door het gebruik van cookies uit te schakelen (waardoor de functionaliteit van ons online aanbod mogelijk wordt beperkt). Bezwaar maken tegen het gebruik van cookies voor online marketingdoeleinden kan ook worden gedaan via verschillende diensten, met name in het geval van tracking, op de websites https://optout.aboutads.info en https://www.youronlinechoices.com/. Bovendien kunt u meer informatie krijgen over bezwaar maken in het kader van de informatie over de gebruikte dienstverleners en cookies.

Verwerking van cookiegegevens op basis van toestemming: Voordat we gegevens verwerken of laten verwerken met behulp van cookies, vragen we gebruikers om te allen tijde herroepbare toestemming. Zolang de toestemming niet is verleend, worden mogelijk alleen cookies gebruikt die absoluut noodzakelijk zijn voor de werking van ons online aanbod.

Verwerkte gegevenstypes: Gebruiksgegevens (bijvoorbeeld bezochte webpagina's, interesse in inhoud, toegangstijden), meta-/communicatiegegevens (bijvoorbeeld apparaatinformatie, IP-adressen).
Betrokken personen: Gebruikers (bijvoorbeeld websitebezoekers, gebruikers van online diensten).
Rechtsgronden: Toestemming (Art. 6, lid 1, zin 1, lit. a DSGVO), Gerechtvaardigde belangen (Art. 6, lid 1, zin 1, lit. f DSGVO).


7. Webanalyse
7.1 Meta Pixel (voormalig Facebook Pixel)

Deze website maakt gebruik van de "Facebook Pixel" van Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten ("Meta"). Bij uitdrukkelijke toestemming kan hiermee het gedrag van gebruikers worden gevolgd nadat ze een Facebook-advertentie hebben gezien of erop hebben geklikt. Dit proces is bedoeld om de effectiviteit van Facebook-advertenties te analyseren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kan helpen bij het optimaliseren van toekomstige advertentiecampagnes.

De verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem en stellen ons niet in staat conclusies te trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Meta opgeslagen en verwerkt, zodat er een koppeling kan worden gemaakt met het respectievelijke gebruikersprofiel, en Meta de gegevens voor eigen advertentiedoeleinden kan gebruiken, in overeenstemming met het Facebook-gegevensbeleid (https://www.facebook.com/about/privacy/). Meta en zijn partners kunnen daardoor advertenties weergeven op en buiten Facebook. Ook kan er een cookie op uw computer worden opgeslagen voor deze doeleinden.

Deze verwerkingshandelingen vinden uitsluitend plaats bij uitdrukkelijke toestemming zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, sub a AVG.

Dit Amerikaanse bedrijf is gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild. Hiermee is een adequaatheidsbesluit op grond van artikel 45 AVG van toepassing, zodat de overdracht van persoonsgegevens zonder verdere garanties of aanvullende maatregelen mag plaatsvinden.

7.2 Gebruik van de Facebook Conversion API

We maken gebruik van de "Conversions API" van Facebook. De Conversions API is een interface waarmee eventgegevens rechtstreeks vanaf onze servers naar Facebook worden verzonden. De werking en gegevensverwerking via de Conversions API is vergelijkbaar met die van het gebruik van de Facebook Pixel, daarom verwijzen we naar de privacyverklaringen voor de Facebook Pixel en doelgroepbouw. Uitgebreide gegevensuitwisseling voor de Facebook Pixel: Naast de verwerking van eventgegevens via het gebruik van de Facebook Pixel (of vergelijkbare functies, bijvoorbeeld in apps), worden ook contactgegevens (individuele persoonsgegevens zoals namen, e-mailadressen en telefoonnummers) verzameld of naar Facebook gestuurd binnen ons online aanbod. De verwerking van contactgegevens dient om doelgroepen (zogenaamde "Aangepaste doelgroepen") te creëren voor het weergeven van inhoud en advertenties aan gebruikers op basis van hun vermeende interesses. De verzameling, verzending en vergelijking met gegevens die bij Facebook zijn opgeslagen, gebeurt niet in leesbare tekst, maar als zogenaamde "hashwaarden", dat wil zeggen wiskundige representaties van de gegevens (deze methode wordt bijvoorbeeld gebruikt bij het opslaan van wachtwoorden). Na het vergelijken om doelgroepen te creëren, worden de contactgegevens gewist.

7.3 Google Analytics 4 (GA4)

Op onze websites maken we gebruik van Google Analytics 4 (GA4), een webanalyse-service van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google").

In dit verband worden gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aangemaakt en worden cookies gebruikt (zie punt "Cookies"). De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website kan onder andere het volgende omvatten:

- Een tijdelijke registratie van het IP-adres zonder permanente opslag.
- Locatiegegevens.
- Type en versie van de browser.
- Het gebruikte besturingssysteem.
- Verwijzings-URL (de vorig bezochte pagina).
- Tijdstip van de serveraanvraag.

De gepseudonimiseerde gegevens kunnen door Google naar een server in de Verenigde Staten worden verzonden en daar worden opgeslagen.

De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en internetgebruik te leveren voor marktonderzoek en de vraaggerichte vormgeving van deze internetpagina's. Deze informatie kan ook aan derden worden verstrekt indien dit wettelijk verplicht is of als derden deze gegevens namens ons verwerken. Uw IP-adres wordt in geen geval samengevoegd met andere gegevens van Google.

Deze verwerkingen vinden uitsluitend plaats bij uitdrukkelijke toestemming zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, sub a AVG.

Het moederbedrijf Google LLC is gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild. Hiermee is een adequaatheidsbesluit op grond van artikel 45 AVG van toepassing, zodat de overdracht van persoonsgegevens zonder verdere garanties of aanvullende maatregelen mag plaatsvinden.

Het privacybeleid en meer informatie over Google Analytics vindt u op: https://support.google.com/analytics/answer/12017362?hl=de en https://business.safety.google/privacy/

7.4 Google Analytics Remarketing

We hebben Google Remarketing-diensten op deze website geïntegreerd. De exploitant van de Google Remarketing-d

iensten is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Google Remarketing is een functie van Google AdWords waarmee een bedrijf advertenties kan weergeven aan internetgebruikers die eerder de website van dat bedrijf hebben bezocht. De integratie van Google Remarketing stelt een bedrijf in staat om op interesses gebaseerde advertenties te maken en deze te tonen aan internetgebruikers op basis van hun interesses.

Het doel van Google Remarketing is het weergeven van op interesses gebaseerde advertenties. Google Remarketing stelt ons in staat om advertenties weer te geven via het Google-advertentienetwerk of op andere websites die zijn afgestemd op de individuele behoeften en interesses van internetgebruikers.

Google Remarketing plaatst een cookie op het IT-systeem van de betrokken persoon. Met de cookie kan Google de bezoeker van onze website herkennen wanneer deze andere websites bezoekt die ook deel uitmaken van het Google-advertentienetwerk. Bij elk bezoek aan een website waarop de dienst van Google Remarketing is geïntegreerd, wordt uw internetbrowser automatisch geïdentificeerd door Google. Tijdens dit technische proces wordt Google op de hoogte gebracht van persoonlijke informatie, zoals het IP-adres of het surfgedrag, die Google onder andere gebruikt voor het weergeven van op interesses gebaseerde advertenties.

Met behulp van de cookie worden persoonlijke informatie, zoals de websites die u hebt bezocht, opgeslagen. Bij elk bezoek aan onze websites worden dus persoonlijke gegevens, inclusief uw IP-adres, naar Google in de Verenigde Staten verzonden. Deze persoonlijke gegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Google kan deze via het technische proces verzamelde persoonlijke gegevens onder bepaalde omstandigheden doorgeven aan derden.

Deze verwerkingen vinden uitsluitend plaats bij uitdrukkelijke toestemming zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, sub a AVG.

Het moederbedrijf Google LLC is gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild. Hiermee is een adequaatheidsbesluit op grond van artikel 45 AVG van toepassing, zodat de overdracht van persoonsgegevens zonder verdere garanties of aanvullende maatregelen mag plaatsvinden.

De gegevensbeschermingsbepalingen en verdere informatie over Google Analytics Remarketing vindt u op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en https://business.safety.google/privacy/

8. Adverteren
8.1 Google Ads (AdWords) Remarketing/Retargeting

We hebben Google Ads op deze website geïntegreerd. De exploitant van de Google Ads-diensten is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google").

Hiermee adverteren we voor deze website in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. Hiervoor plaatst Google een cookie in de browser van uw apparaat, waarmee automatisch op basis van de door u bezochte pagina's op interesse gebaseerde advertenties mogelijk worden gemaakt.

Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u Google heeft toegestaan om uw internet- en app-browsergeschiedenis te koppelen aan uw Google-account en informatie uit uw Google-account te gebruiken om advertenties aan te passen die u op internet bekijkt. Als u tijdens uw bezoek aan onze website bent ingelogd bij Google, gebruikt Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens om doelgroepenlijsten te maken voor cross-device remarketing. Uw persoonlijke gegevens worden tijdelijk gekoppeld aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te maken.

Deze verwerkingen vinden uitsluitend plaats bij uitdrukkelijke toestemming zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, sub a AVG.

Het moederbedrijf Google LLC is gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild. Hiermee is een adequaatheidsbesluit op grond van artikel 45 AVG van toepassing, zodat de overdracht van persoonsgegevens zonder verdere garanties of aanvullende maatregelen mag plaatsvinden.

Het privacybeleid en verdere informatie over Google Ads Remarketing vindt u  op: https://www.google.com/policies/technologies/ads/ en https://business.safety.google/privacy/.

8.2 Google Ads met conversietracking

We hebben Google Ads op deze website geïntegreerd. De exploitant van de Google Ads-diensten is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Google Ads is een internetadvertentieservice waarmee adverteerders advertenties kunnen weergeven in de zoekresultaten van Google en in het Google-advertentienetwerk. Google Ads stelt adverteerders in staat om specifieke trefwoorden in te stellen waarmee een advertentie alleen wordt weergegeven wanneer een gebruiker een zoekresultaat oproept dat relevant is voor de trefwoorden. In het Google-advertentienetwerk worden advertenties gedistribueerd op webpagina's die relevant zijn voor de trefwoorden op basis van een geautomatiseerd algoritme en rekening houdend met de eerder ingestelde trefwoorden.

Het doel van Google Ads is om onze website te promoten door relevante advertenties weer te geven op websites van derden en in de zoekresultaten van de Google-zoekmachine, evenals door externe advertenties op onze website weer te geven.

Als u via een Google-advertentie op onze website terechtkomt, wordt er een zogenaamde conversiecookie op uw IT-systeem geplaatst. Een conversiecookie verliest na dertig dagen zijn geldigheid en wordt niet gebruikt voor uw identificatie. Met behulp van de conversiecookie kan zowel wij als Google controleren of een gebruiker die via een AdWords-advertentie naar onze website is gekomen, omzet heeft gegenereerd, dat wil zeggen of hij een aankoop heeft gedaan of deze heeft geannuleerd.

De gegevens en informatie die zijn verzameld via het gebruik van de conversiecookie worden door Google gebruikt om bezoekersstatistieken voor onze website te genereren. Deze bezoekersstatistieken worden door ons gebruikt om het totale aantal gebruikers te bepalen dat via AdWords-advertenties naar ons is doorverwezen, om het succes of falen van de respectieve AdWords-advertenties te bepalen en om onze AdWords

-advertenties in de toekomst te optimaliseren. Noch ons bedrijf, noch andere adverteerders van Google Ads ontvangen informatie van Google waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

Met behulp van de conversiecookie worden persoonlijke gegevens, zoals de websites die u hebt bezocht, opgeslagen. Bij elk bezoek aan onze websites worden dus persoonlijke gegevens, inclusief uw IP-adres, naar Google in de Verenigde Staten verzonden. Deze persoonlijke gegevens worden door Google in de Verenigde Staten opgeslagen. Google kan deze via het technische proces verzamelde persoonlijke gegevens onder bepaalde omstandigheden doorgeven aan derden.

Deze verwerkingen vinden uitsluitend plaats bij uitdrukkelijke toestemming zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, sub a AVG.

Het moederbedrijf Google LLC is gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild. Hiermee is een adequaatheidsbesluit op grond van artikel 45 AVG van toepassing, zodat de overdracht van persoonsgegevens zonder verdere garanties of aanvullende maatregelen mag plaatsvinden.

Het privacybeleid en meer informatie over Google Ads vindt u op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en https://business.safety.google/privacy/

9. Plugins en andere diensten
9.1 Google Tag Manager

Op deze website maken we gebruik van de dienst Google Tag Manager. De beheermaatschappij van Google Tag Manager is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Google Ireland Limited maakt deel uit van de Google-groep met hoofdkantoor op 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Met behulp van deze tool kunnen "website-tags" (d.w.z. trefwoorden die in HTML-elementen worden ingebed) worden geïmplementeerd en beheerd via een interface. Door gebruik te maken van Google Tag Manager kunnen we automatisch bijhouden welke knop, link of gepersonaliseerde afbeelding u hebt aangeklikt en vervolgens welke inhoud van onze website voor u bijzonder interessant is.

De tool zorgt er ook voor dat andere tags worden geactiveerd die op hun beurt mogelijk gegevens verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als u op domein- of cookie-niveau deactivering heeft ingeschakeld, blijft deze deactivering van kracht voor alle tracking-tags die met Google Tag Manager zijn geïmplementeerd.

Deze verwerkingshandelingen vinden uitsluitend plaats met uitdrukkelijke toestemming zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, sub a AVG.

Het moederbedrijf Google LLC is gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild. Hiermee is een adequaatheidsbesluit op grond van artikel 45 AVG van toepassing, zodat de overdracht van persoonsgegevens ook zonder verdere garanties of aanvullende maatregelen mag plaatsvinden.

Het privacybeleid en verdere informatie over Google Tag Manager vindt u op: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ en https://business.safety.google/privacy/.

9.2 Google WebFonts

Onze website maakt gebruik van zogenaamde webfonts voor de uniforme weergave van lettertypen. De Google WebFonts worden geleverd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Google Ireland Limited maakt deel uit van de Google-groep met hoofdkantoor op 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Wanneer u een pagina bezoekt, laadt uw browser de benodigde webfonts in de cache van uw browser om tekst en lettertypen correct weer te geven. Hiertoe maakt de browser die u gebruikt een verbinding met de servers van Google. Hierdoor komt Google te weten dat onze website via uw IP-adres is bezocht. Het gebruik van Google Web Fonts gebeurt in het belang van een consistente en aantrekkelijke weergave van onze website.

Deze verwerkingshandelingen vinden uitsluitend plaats met uitdrukkelijke toestemming zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, sub a AVG.

Het moederbedrijf Google LLC is gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild. Hiermee is een adequaatheidsbesluit op grond van artikel 45 AVG van toepassing, zodat de overdracht van persoonsgegevens ook zonder verdere garanties of aanvullende maatregelen mag plaatsvinden.

Meer informatie over Google WebFonts en het privacybeleid van Google kunt u vinden op: https://developers.google.com/fonts/faq; https://www.google.com/policies/privacy/.

9.3 Microsoft Bookings

We gebruiken op onze website de afspraakplanningstool Microsoft Bookings ("Bookings"), een aanbod van Microsoft Corp., One Microsoft Way, Redmond, Washington, VS.

Wanneer u op de bijbehorende boekingsknop drukt, wordt u automatisch verbonden met ons boekingsaccount bij Bookings. Na het kiezen van uw afspraak, bevestiging en het invoeren van uw contactgegevens en verzoeken, ontvangt u een e-mail van Bookings met de bevestiging van uw afspraak.

Bij het gebruik van de dienst kunnen onder andere de volgende gegevens worden verwerkt:

 • Naam, voornaam,
 • Telefoonnummer,
 • E-mailadres,
 • Voorkeurswijze van communicatie (telefoon, videoconferentiesysteem),
 • Reden van uw verzoek,
 • Tijdstip van afspraakaanvraag en overeengekomen afspraak,
 • Vrije tekst die u heeft toegevoegd.

Deze verwerkingshandelingen vinden uitsluitend plaats met uitdrukkelijke toestemming zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, sub a AVG.

Als alternatief kunnen afspraken ook via e-mail of telefonisch worden gemaakt.

Dit Amerikaanse bedrijf is gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild. Hiermee is een adequaatheidsbesluit op grond van artikel 45 AVG van toepassing, zodat de overdracht van persoonsgegevens ook zonder verdere garanties of aanvullende maatregelen mag plaatsvinden.

Het privacybeleid van Microsoft kunt u vinden op: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

9.4 Microsoft Forms

We gebruiken de dienst "Microsoft Forms" van de Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS, om enquêtes, stemmingen en quizzen te maken.

Microsoft Forms is een webgebaseerde toepassing voor het maken van enquêtes, quizzen en stemmingen. De gemaakte formulieren kunnen worden gedeeld via links of ingesloten in een website om feedback van een doelgroep te verzamelen of stemmingen te houden. De resultaten van de enquêtes worden automatisch verzameld en kunnen in realtime worden bekeken en geanalyseerd.

Bij het gebruik van Microsoft Forms kunnen verschillende persoonlijke gegevens worden verzameld, waaronder:

 • Informatie die u verstrekt wanneer u een enquête, stemming invult of een quiz beantwoordt, zoals naam, e-mailadres of antwoord op vragen.
 • Gegevens over het gebruik van Microsoft Forms, zoals datum en tijd van toegang, browsertype, besturingssysteem en IP-adres.

De bewaartermijn van persoonlijke gegevens is gebaseerd op de wettelijke bewaartermijn die van toepassing is.

Deelname aan enquêtes, stemmingen of quizzen is vrijwillig. De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens is uw vrijwillig gegeven toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub a AVG. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken met ingang van de toekomst.

Dit Amerikaanse bedrijf is gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild. Hiermee is een adequaatheidsbesluit op grond van artikel 45 AVG van toepassing, zodat de overdracht van persoonsgegevens ook zonder verdere garanties of aanvullende maatregelen mag plaatsvinden.

Meer informatie over de dienst Microsoft Forms en het privacybeleid kunt u vinden op: https://privacy.microsoft.com/de-de/.

10. Gebruik van web beacons

Sommige FRANK WALDER-webpagina's en HTML-e-mailnieuwsbrieven gebruiken webbeacons in combinatie met cookies om algemene statistieken over het gebruik van de website te genereren. Een webbeacon is een elektronische, onzichtbare afbeelding, ook wel aangeduid als een eenpixel-GIF of een lege GIF. Webbeacons kunnen bepaalde informatietypen op de computer van een bezoeker herkennen, zoals het cookienummer van een bezoeker, de tijd en datum van de pagina-aanvraag en een beschrijving van de pagina waarop de webbeacon zich bevindt. Sommige webbeacons kunnen nutteloos worden gemaakt door de cookies waarmee ze zijn gekoppeld, af te wijzen.

11. Facebook

Verwerkingsverantwoordelijken:

Facebook Ireland Ltd. (hierna "Facebook" genoemd)

4 Grand Canal Square

Grand Canal Harbour

Dublin 2

Ierland

en

Held Fashion Retail GmbH

Hans-Hofmann-Str. 11

95213 Münchberg

Informatie over de Facebook-pagina van: Held Fashion Retail GmbH

We maken gebruik van de technische infrastructuur en diensten van Facebook Ireland Ltd voor de aangeboden informatiedienst op deze pagina.

We wijzen erop dat u deze Facebook-pagina en de functies ervan op eigen verantwoordelijkheid gebruikt. Dit geldt met name voor het gebruik van interactieve functies (zoals reageren, delen, beoordelen). U kunt de informatie die via deze pagina wordt aangeboden, ook opvragen via ons internetaanbod op www.frankwalder.com.

Bij een bezoek aan onze Facebook-pagina verzamelt Facebook onder andere uw IP-adres en andere informatie die in de vorm van cookies op uw pc aanwezig is. Deze informatie wordt gebruikt om ons als exploitant van de Facebook-pagina statistische informatie te verschaffen over het gebruik van de Facebook-pagina. Meer informatie hierover wordt door Facebook verstrekt via de volgende link: http://de-de.facebook.com/help/pages/insights

De gegevens die in dit verband over u worden verzameld, worden verwerkt door Facebook Ltd. en kunnen eventueel worden overgedragen aan landen buiten de Europese Unie. Welke informatie Facebook ontvangt en hoe deze wordt gebruikt, wordt in algemene termen beschreven in het privacybeleid van Facebook. Hier vindt u ook informatie over contactmogelijkheden met Facebook en instellingsopties voor advertenties.

Het privacybeleid van Facebook is beschikbaar via de volgende link:

http://de-de.facebook.com/about/privacy

De volledige gegevensrichtlijnen van Facebook vindt u hier:

https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy

Hoe Facebook gegevens uit het bezoek aan Facebook-pagina's voor eigen doeleinden gebruikt, in welke mate activiteiten op de Facebook-pagina's aan individuele gebruikers worden toegewezen, hoe lang Facebook deze gegevens bewaart en of gegevens uit het bezoek aan de Facebook-pagina's worden doorgegeven aan derden, wordt door Facebook niet definitief en duidelijk vermeld en is ons niet bekend.

Bij toegang tot een Facebook-pagina wordt het aan uw eindapparaat toegewezen IP-adres aan Facebook doorgegeven. Volgens Facebook wordt dit IP-adres geanonimiseerd (voor "Duitse" IP-adressen). Bovendien slaat Facebook informatie op over de eindapparaten van zijn gebruikers (bijvoorbeeld in het kader van de "aanmeldingsmelding"); mogelijk kan Facebook hierdoor IP-adressen aan individuele gebruikers toewijzen.

Als u momenteel bent ingelogd bij Facebook als gebruiker, bevindt er zich een cookie met uw Facebook-identificatie op uw eindapparaat. Hierdoor kan Facebook herkennen dat u deze pagina heeft bezocht en hoe u deze heeft gebruikt. Dit geldt ook voor alle andere Facebook-pagina's die Facebook-knoppen op websites hebben ingebed. Via Facebook-knoppen die zijn ingebed in websites kan Facebook gegevens verzamelen over uw bezoeken aan deze webpagina's en deze aan uw Facebook-profiel toewijzen. Op basis van deze gegevens kunnen inhoud of advertenties aan u worden aangeboden die zijn afgestemd op uw behoeften.

Als u dit wilt vermijden, moet u zich afmelden bij Facebook of de functie "Aangemeld blijven" uitschakelen, de cookies die op uw apparaat zijn opgeslagen verwijderen en uw browser afsluiten en opnieuw starten. Hierdoor worden Facebook-gegevens verwijderd waarmee u direct kunt worden geïdentificeerd. Hierdoor kunt u onze Facebook-pagina gebruiken zonder dat uw Facebook-identificatie wordt onthuld. Als u toegang heeft tot interactieve functies van de pagina (zoals "Vind ik leuk", commentaar geven, delen, berichten, enz.), verschijnt er een Facebook-aanmeldingsvenster. Na eventuele aanmelding wordt u opnieuw herkend door Facebook als een specifieke gebruiker.

Informatie over hoe u bestaande informatie over uzelf kunt beheren of verwijderen, vindt u op de volgende Facebook-ondersteuningspagina's: https://de-de.facebook.com/about/privacy#

Als u vragen heeft over ons informatieve aanbod, kunt u contact met ons opnemen op

Telefoon: +49 (0) 9251 447 0

Fax: +49 (0) 9251 447 355

E-mail: onlineshop@frankwalder.com

bereiken.

De overeenkomst inzake gezamenlijke verantwoordelijkheid volgens artikel 26 AVG (stand 21-8-2020) met Facebook is hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum

Rechten van betrokkenen

Ik/wij kunnen helaas niet voldoen aan onze informatieplichten zoals vastgelegd in artikel 13 van de EU-AVG, omdat alleen Facebook volledige toegang heeft tot de gebruikersgegevens. Als u gebruik wilt maken van uw rechten als betrokkene, neem dan rechtstreeks contact op met Facebook. Deze rechten omvatten het volgende:

Recht op informatie:

U kunt van ons informatie vragen over de verwerking van uw gegevens en in welke mate we uw gegevens verwerken.

Recht op rectificatie:

Als we gegevens verwerken die onvolledig of onjuist zijn, kunt u te allen tijde vragen om correctie of aanvulling van deze gegevens.

Recht op verwijdering:

U kunt van ons verlangen dat we uw gegevens wissen als we deze onrechtmatig verwerken of als de verwerking onevenredig inbreuk maakt op uw rechtmatige belangen. Houd er rekening mee dat er redenen kunnen zijn die zich verzetten tegen onmiddellijke verwijdering, bijvoorbeeld vanwege wettelijk geregelde bewaartermijnen.

Ongeacht het uitoefenen van uw recht op verwijdering, zullen we uw gegevens onmiddellijk en volledig verwijderen, tenzij er wettelijke of contractuele bewaartermijnen zijn die zich verzetten tegen verwijdering.

Recht op beperking van de verwerking:

U kunt van ons verlangen dat we de verwerking van uw gegevens beperken als

 • u betwist de juistheid van de gegevens voor een periode die ons in staat stelt de juistheid van de gegevens te controleren.
 • de verwerking van de gegevens onrechtmatig is, maar u weigert verwijdering en vraagt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de gegevens,
 • wij de gegevens niet langer nodig hebben voor het beoogde doel, maar u heeft de gegevens nog steeds nodig voor het doen gelden of verdedigen van juridische claims, of
 • u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking van de gegevens.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid:

U kunt van ons verlangen dat we u de gegevens die u ons heeft verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat verstrekken en dat u deze gegevens zonder belemmering van ons aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt overdragen, mits

 • we deze gegevens verwerken op basis van uw herroepbare toestemming of om een overeenkomst tussen ons uit te voeren, en
 • deze verwerking plaatsvindt met behulp van geautomatiseerde procedures.

Indien technisch haalbaar, kunt u van ons verlangen dat wij uw gegevens rechtstreeks aan een andere verwerkingsverantwoordelijke verstrekken.

Recht van bezwaar:

Als we uw gegevens verwerken op basis van ons gerechtvaardigde belang, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. We zullen uw gegevens dan niet meer verwerken, tenzij we dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die uw belangen, rechten en vrijheden overstijgen, of als de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden zonder opgaaf van redenen.

Klachtrecht:

Als u van mening bent dat wij inbreuk maken op het Duitse of Europese gegevensbeschermingsrecht bij de verwerking van uw gegevens, vragen wij u om contact met ons op te nemen om uw zorgen uit te spreken en vragen te verduidelijken. U heeft natuurlijk ook het recht om contact op te nemen met de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit, het respectievelijke Staatsbureau voor gegevensbescherming.

Als u een van de hierboven genoemde rechten tegenover ons wilt doen gelden, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming. In geval van twijfel kunnen we aanvullende informatie vragen ter bevestiging van uw identiteit.

Voor de uitvoering van deze rechten op grond van de artikelen 15-20 van de AVG met betrekking tot de gegevens die Facebook Ireland heeft opgeslagen na de gezamenlijke verwerking, is uitsluitend Facebook Ireland verantwoordelijk. Het recht op bezwaar en klagen zoals hierboven beschreven, heeft u ook tegenover ons.

Als u hulp nodig heeft of andere vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op via e-mail op het vermelde e-mailadres. Als u de hier beschreven gegevensverwerkingen in de toekomst niet meer wenst, maak dan gebruik van de functies "Vind ik leuk niet meer" en/of "Niet meer abonneren" om de koppeling van uw gebruikersprofiel met onze pagina te verbreken.

Als u vragen heeft over gegevensbescherming, kunt u ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

Juergen C. Beer

Projekt 29 GmbH & Co. KG

Ostengasse 14

93047 Regensburg

https://www.projekt29.de

Telefoon: 0049-941-2986930

E-mail: datenschutz@frankwalder.com

12. Wedstrijden

Indien u zich registreert voor een door ons georganiseerde wedstrijd, worden uw persoonlijke gegevens gebruikt voor de uitvoering en afhandeling van de wedstrijd. De wettelijke basis hiervoor is Art. 6, lid 1, sub b AVG. Meer informatie over de wedstrijden vindt u in de respectieve deelnamevoorwaarden. Om deel te kunnen nemen aan de desbetreffende wedstrijd, moet u deze deelnamevoorwaarden accepteren.

13. Google Maps

Deze pagina maakt gebruik van de Google Maps-kaartservice via een API. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Voor het gebruik van de functies van Google Maps is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke weergave van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke vindbaarheid van de locaties die we op de website vermelden. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van Art. 6, lid 1, sub f AVG. Meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

14. Privacy-instellingen en keuzevrijheid

Om u af te melden of u uit te schrijven voor acties en informatie die u eerder uitdrukkelijk heeft aangevraagd (bijvoorbeeld e-mailnieuwsbrieven, software-updates, enz.), gebruikt u een van de volgende methoden:

 • Selecteer de link "Uitschrijven" of "Abonnement opzeggen" of volg de uitschrijfinstructies die zijn opgenomen in elke abonnementgerelateerde communicatie.
 • Keer terug naar de website(s) waar u oorspronkelijk uw instellingen heeft geregistreerd en volg de uitschrijfinstructies.

15. Gebruik van WhatsApp Business

Toestemmingstekst

Door het openen en gebruiken van de messenger geef ik toestemming aan Held Fashion Retail GmbH (hierna "aanbieder") om mijn persoonlijke gegevens (bijv. telefoonnummer) te verwerken voor communicatie met betrekking tot de voorbereiding en uitvoering van eventuele bestellingen en voor het verzenden van promotionele informatie via de "WhatsApp" messenger van WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin (Ierland). Verdere informatie over de gegevensverwerking door de aanbieder en mijn rechten is te vinden in het privacybeleid op https://www.frankwalder.com/datenschutz.

Privacy - WhatsApp Business

Gebruik van WhatsApp

Voor zover u toestemming heeft gegeven, verwerken wij uw verstrekte of aanwezige persoonsgegevens (bijv. naam, telefoonnummer, e-mailadres, messenger-ID, profielfoto, berichten) voor communicatie met betrekking tot de voorbereiding en uitvoering van eventuele bestellingen, evenals voor het verzenden van promotionele informatie (bijv. aanbiedingen, nieuwsbrieven) via de instant messaging-service "WhatsApp" van WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Voor het gebruik van deze service is een bestaand messenger-account vereist.

Wij wijzen erop dat WhatsApp Ireland Limited mogelijk ook persoonsgegevens (met name metadata van de communicatie) kan doorgeven aan WhatsApp Inc., die ook wordt verwerkt op servers buiten de EU (bijv. de VS), waar geen adequaat niveau van gegevensbescherming geldt. WhatsApp kan deze gegevens mogelijk doorgeven aan andere bedrijven binnen en buiten de Facebook-groep. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van WhatsApp Business (https://www.whatsapp.com/legal/business-policy/) en WhatsApp (https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy). Wij hebben geen gedetailleerde kennis of invloed op de gegevensverwerking door WhatsApp Ireland Limited of WhatsApp Inc., die in dat opzicht verantwoordelijk is voor gegevensbescherming.

Naast de hierboven genoemde specifieke ontvangers maken we gebruik van aanvullende dienstverleners (verwerkers) om aan onze verplichtingen te voldoen.

Wij wijzen erop dat u uw eenmaal gegeven toestemming te allen tijde en zonder opgave van redenen voor de toekomst kunt intrekken door ons uw intrekking per WhatsApp te sturen met een bericht met de vermelding INTREKKING of per e-mail naar het in dit privacybeleid of ons colofon vermelde e-mailadres voor de respectieve verwerking van uw persoonsgegevens. De hierboven genoemde gegevens worden bij ons verwijderd in overeenstemming met de wettelijke vereisten zodra de toestemming voor verwerking is ingetrokken of het doel van de verwerking van deze gegevens is weggevallen of deze niet meer nodig zijn voor het doel.

Indien de gegevens niet worden verwijderd omdat zij noodzakelijk zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan beperkt tot deze doeleinden. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om handels- of belastingtechnische redenen moeten worden bewaard of waarvan de opslag dient om wettelijke aanspraken te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen.

16. Inzet van dienstverleners voor verzendcommunicatie

Om u na bestelling de mogelijkheid te bieden uw zending te volgen, maken we gebruik van de dienst van PAQATO GmbH, Johann-Krane-Weg 6, 48149 Münster (hierna "Paqato").

Namens ons stuurt Paqato verzendmeldingen en statusupdates over de levering. Hiervoor geven wij op basis van ons gerechtvaardigd belang bij effectieve en informatieve klantcommunicatie, evenals bij transparante en betrouwbare verzendafhandeling, gegevens door volgens Art. 6, lid 1, sub f AVG.

Met de verzending van uw goederen worden de kopgegevens van de bestelling verwerkt voor het volgen van de zending en het identificeren van problematische gevallen op basis van Art. 6, lid 1, sub b (in het kader van contractuele/precontractuele relaties), Art. 6, lid 1, sub f (andere verzoeken) AVG. De gegevens van de gebruikers worden opgeslagen en verwerkt in het verzendanalysesysteem PAQATO van PAQATO GmbH om de goederen sneller en foutloos te kunnen afleveren en een vlotte communicatie te garanderen (gerechtvaardigd belang volgens Art. 6, lid 1, sub f AVG). We verwijderen de gegevens zodra deze niet meer nodig zijn. We controleren de noodzaak elke twee jaar; bovendien gelden de wettelijke archiveringsverplichtingen.

We hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Paqato waarin Paqato wordt verplicht om uw gegevens te beschermen volgens de wettelijke vereisten.

Het privacybeleid van Paqato kunt u vinden op de volgende link: https://www.paqato.com/datenschutzerklaerung/

17. Toegang tot en nauwkeurigheid van persoonlijke gegevens

FRANK WALDER streeft ernaar uw persoonlijke gegevens correct op te slaan. We hebben technologieën, beheersprocedures en richtlijnen geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat klantengegevens correct worden opgeslagen. We bieden u toegang tot uw persoonlijke gegevens en stellen online toegang beschikbaar, zodat u uw gegevens indien nodig kunt wijzigen.

18. Rechten van betrokkenen

Uw recht op informatie, correctie en verwijdering van uw persoonlijke gegevens

Bovendien heeft u natuurlijk het recht om op elk moment informatie op te vragen over welke gegevens over u zijn opgeslagen en met welk doel deze opslag plaatsvindt. Bovendien kunt u onjuiste gegevens laten corrigeren of gegevens laten verwijderen waarvan de opslag ongeoorloofd is of niet langer noodzakelijk is. Neem voor het uitoefenen van de bovenstaande rechten contact op met het onderstaande adres.

Beveiliging

We hebben technische en administratieve beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, manipulatie en ongeautoriseerde toegang. Al onze medewerkers en dienstverleners zijn verplicht om zich aan de geldende privacywetten te houden.

Telkens wanneer we persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken, worden deze versleuteld voordat ze worden verzonden. Dit betekent dat uw gegevens niet door derden kunnen worden misbruikt. Onze beveiligingsmaatregelen ondergaan voortdurend verbetering en onze privacyverklaringen worden voortdurend herzien. Zorg ervoor dat u de meest recente versie heeft.

Rechten van betrokkenen

U heeft te allen tijde het recht op informatie, correctie, verwijdering of beperking van de verwerking van uw opgeslagen gegevens, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, alsmede het recht op gegevensoverdraagbaarheid en klacht overeenkomstig de voorwaarden van de gegevensbeschermingswetgeving.

Recht op informatie

U kunt van ons informatie vragen over of en in welke mate wij uw gegevens verwerken.

Recht op correctie

Indien wij gegevens verwerken die onvolledig of onjuist zijn, kunt u te allen tijde verzoeken om correctie of aanvulling daarvan.

Recht op verwijdering

U kunt van ons verzoeken om uw gegevens te verwijderen, indien wij deze onrechtmatig verwerken of de verwerking ervan disproportioneel ingrijpt in uw gerechtvaardigde belangen. Houd er rekening mee dat er redenen kunnen zijn die een onmiddellijke verwijdering in de weg staan, bijvoorbeeld in het geval van wettelijk geregelde bewaarplichten.

Ongeacht de uitoefening van uw recht op verwijdering, zullen wij uw gegevens onmiddellijk en volledig verwijderen, voor zover er geen overeenkomstige wettelijke of contractuele bewaarplichten bestaan.

Recht op beperking van de verwerking

U kunt van ons verzoeken om de verwerking van uw gegevens te beperken indien:

• U betwist de juistheid van de gegevens, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de gegevens te controleren.

• De verwerking van de gegevens onrechtmatig is, maar u bent tegen verwijdering en in plaats daarvan beperking van het gebruik van de gegevens.

• Wij de gegevens niet langer nodig hebben voor het beoogde doel, maar u heeft de gegevens nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, of

• U bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van de gegevens.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U kunt van ons verlangen dat wij u de gegevens die u ons heeft verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat ter beschikking stellen en dat u deze gegevens zonder belemmering van onze zijde aan een andere verantwoordelijke kunt overdragen, mits:

• Wij deze gegevens verwerken op basis van uw verleende en herroepbare toestemming of om een overeenkomst tussen ons uit te voeren, en

• deze verwerking met behulp van geautomatiseerde procedures plaatsvindt.

Indien technisch haalbaar, kunt u van ons verlangen dat wij uw gegevens rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke overdragen.

Recht om een klacht in te dienen

Indien u van mening bent dat wij bij de verwerking van uw gegevens in strijd handelen met de Duitse of Europese wetgeving inzake gegevensbescherming, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen om vragen op te helderen. U heeft uiteraard ook het recht om contact op te nemen met de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor u, het desbetreffende Staatskantoor voor gegevensbescherming.

Indien u een van bovengenoemde rechten tegenover ons wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. In geval van twijfel kunnen wij aanvullende informatie vragen om uw identiteit te bevestigen.

19. Wijzigingen in deze verklaring

Indien er updates zijn van de voorwaarden voor de online privacyverklaring van FRANK WALDER, zullen wij deze wijzigingen met de bijbehorende informatie verstrekken.

20. Contact met ons opnemen of met onze functionaris voor gegevensbescherming

Alle geïnteresseerden en klanten van Held Fashion Retail GmbH kunnen contact met ons opnemen op het volgende adres:

Held Fashion Retail GmbH

Hans-Hofmann-Str. 11

95213 Münchberg

Telefoon: +49 (0) 9251 447 0

Fax: +49 (0) 9251 447 355

E-mail: onlineshop@frankwalder.com

Indien u vragen of suggesties heeft met betrekking tot de bescherming van uw gegevens, kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

Juergen C. Beer

Projekt 29 GmbH & Co. KG

Ostengasse 14

93047 Regensburg

https://www.projekt29.de

Telefoon: 0049-941-2986930

E-mail: datenschutz@frankwalder.com

Door het gebruik van onze websites stemt u in met deze privacyverklaring.

Privacyverklaring volgens § 13 TMG Versie 2.0 van 31 augustus 2023