Gegevensbescherming (Datenschutz-flämisch)

Taal//Sprache:     Nederlands       Deutsch

Held Fashion Retail GmbH (hierna FRANK WALDER genoemd) is een dochteronderneming van Frankenwälder E. Held GmbH & Co.KG. De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons erg belangrijk. Met deze privacyverklaring wil FRANK WALDER u informeren over onze privacybepalingen en maatregelen. 

Deze privacyverklaring heeft betrekking op persoonsgegevens, op het verzamelen van niet-persoonlijke gegevens en op rapporten die voor statistische analyses worden opgesteld.

Het bezoek van onze website is ook mogelijk zonder dat hiervoor persoonsgegevens vereist zijn.

1. Verwerkingsverantwoordelijke

 Held Fashion Retail GmbH

Hans-Hofmann-Str. 11
D-95213 Münchberg

Handelsregister: HRB 3473
Belastingnummer: 223/159/57005
Btw-nummer: DE 224925645

Wettelijk vertegenwoordigd door de directeur:
Carolin Kittel

Operationeel verantwoordelijk:
E-Commerce Manager
Ronja Jakob

Met vragen kunt u van maandag tot donderdag van 8.00 - 16.00 uur en op vrijdag van 8.00 - 12.00 uur bij ons terecht op het telefoonnummer +49 9251 447 245 of per e-mail op onlineshop@frankwalder.com.

2. Persoonsgegevens

Dit zijn individuele details over persoonlijke of feitelijke omstandigheden met betrekking tot uw persoon. FRANK WALDER gebruikt persoonsgegevens om beter rekening te kunnen houden met uw wensen en belangen en om u een optimale service te kunnen bieden. FRANK WALDER zal uw persoonsgegevens niet voor marketingdoeleinden aan derden verkopen. 

De volgende gegevens worden bij een aankoop in onze onlineshop verzameld:

 • voornaam, achternaam, straat en huisnummer, postcode en plaats, geboortedatum, e-mailadres

Afhankelijk van de gekozen betaalwijze worden voor de afhandeling van uw aankoop ook de volgende gegevens verzameld:

 • afrekenings- en transactiegegevens, kredietkaartgegevens

FRANK WALDER zal uw persoonsgegevens alleen aan derden doorgeven, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Bij het afhandelen van de aankoop en verzenden van de pakketten worden dienstverleners binnen de EU betrokken, die in opdracht persoonsgegevens van de klant verwerken. 

Om u persoonlijk beter van dienst te kunnen zijn en ons aanbod voortdurend voor u te verbeteren, vragen wij u in bepaalde omstandigheden ook informatie over uw persoonlijke of professionele interesses, demografische gegevens of om uw ervaringen met onze producten of services te delen. Het verstrekken van deze aanvullende informatie is vrijwillig.

3. Doorgifte van persoonsgegevens voor het afhandelen van de bestelling

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden voor de afhandeling van de overeenkomst doorgegeven aan het transportbedrijf dat met de levering is belast, voor zover dit voor de levering van de goederen noodzakelijk is.

In het geval van een aankoop vraagt Held Fashion Retail GmbH informatie over de kredietwaardigheid op, om ons gerechtvaardigde belang bij een correcte afwikkeling van de betaling te behartigen. Hiervoor worden de voor een kredietwaardigheidscontrole noodzakelijke gegevens over uw persoon gebruikt in het kader van een gegevensverwerking en wordt de op basis van deze gegevens vastgestelde statistische waarschijnlijkheid van een wanbetaling gebruikt voor een afgewogen beslissing over de totstandbrenging, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie. De informatie over de kredietwaardigheid kan waarschijnlijkheidswaarden (scores) bevatten, die worden berekend op basis van wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische methoden, waarbij onder andere adresgegevens in de berekening worden opgenomen. Met uw gerechtvaardigde belangen wordt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen rekening gehouden.

Wij geven de in het kader van deze contractuele relatie verzamelde persoonsgegevens over de aanvraag, uitvoering en beëindiging van deze zakelijke relatie alsook gegevens over gedrag dat in strijd is met de overeenkomst, of frauduleus gedrag door aan CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 München, Duitsland. De rechtsgronden voor deze doorgifte zijn artikel 6, lid 1, punt b) en artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een doorgifte op grond van artikel 6, lid 1, punt f) AVG mag alleen plaatsvinden, indien dit noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen ons bedrijf of van derden en de belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokken persoon die tot de bescherming van persoonsgegevens nopen, niet zwaarder wegen. De gegevensuitwisseling met CRIFBÜRGEL dient ook om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen tot het uitvoeren van kredietwaardigheidscontroles bij klanten (§ 505a en § 506 van het Duitse Burgerlijk Wetboek). CRIFBÜRGEL verwerkt de ontvangen gegevens en gebruikt deze ook voor profilering (scoring) om zijn contractpartners in de Europese Economische Ruimte en in Zwitserland alsmede evt. andere derde landen (voor zover hiervoor een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie bestaat) informatie te verstrekken, onder andere voor het beoordelen van de kredietwaardigheid van natuurlijke personen. Meer informatie over de activiteiten van CRIFBÜRGEL is te vinden in het informatieblad van CRIFBÜRGEL of online op www.crifbuergel.de/de/datenschutz.

Dienovereenkomstig moet u ervoor zorgen dat u derden aan wie u uw gebruikte eindapparaten ter beschikking stelt, hierover informeert en dat ook zij de beschreven maatregelen tolereren of anders de onlineshop van FRANK WALDER niet met uw eindapparaten bezoeken.

Als u voor de betaalwijze met een kredietkaart kiest, wordt de betaling afgehandeld door de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd, Block 4, Harcourt Centre, Harcourt Road, Dublin 2, Ierland, aan wie wij de informatie doorgeven die u ons tijdens het bestelproces hebt verstrekt, samen met informatie over uw bestelling (naam, adres, rekeningnummer, bankcode, evt. kredietkaartnummer, factuurbedrag, valuta en transactienummer). Uw gegevens worden alleen doorgegeven voor het afhandelen van betalingen door de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd. Meer informatie over de gegevensbescherming door Stripe is te vinden op de URL https://stripe.com/nl-be/terms

Indien u voor de betaalwijze PayPal kiest, geven wij uw betaalgegevens voor het afhandelen van de betaling door aan PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna ‘PayPal’). PayPal behoudt zich het recht voor om voor de betaalmethoden kredietkaart met PayPal, domiciliëring met PayPal of – indien aangeboden – ‘aankoop op factuur’ met PayPal een kredietwaardigheidscontrole uit te voeren. Het resultaat van de kredietwaardigheidscontrole in verhouding tot de statistische waarschijnlijkheid van een wanbetaling gebruikt PayPal om te beslissen of de betreffende betaalmethode wordt aangeboden. De informatie over de kredietwaardigheid kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scores) bevatten. Indien scores in het resultaat van de kredietwaardigheidscontrole zijn opgenomen, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische methode. In de berekening van de scores worden onder andere adresgegevens opgenomen. Meer informatie over de gegevensbescherming, onder andere over de gebruikte ratingbureaus, vindt u in de privacyverklaring van PayPal: https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full.

4. Gebruik van de nieuwsbrieftool ‘Sendinblue’

De nieuwsbrief wordt verzonden met ‘Sendinblue’, een platform voor het verzenden van nieuwsbrieven van de Duitse aanbieder Sendinblue GmbH, Köpernicker Straße 126, 10179 Berlijn.

De e-mailadressen van onze nieuwsbriefontvangers en kopers, alsmede hun andere gegevens die in het kader van deze informatie worden beschreven, worden opgeslagen op Sendinblue's servers. Sendinblue gebruikt deze informatie om de nieuwsbrief namens ons te versturen en te evalueren. Bovendien kan Sendinblue deze gegevens volgens haar eigen informatie gebruiken om haar eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bijv. voor de technische optimalisatie van de verzending en presentatie van de nieuwsbrieven of voor economische doeleinden om te bepalen uit welke landen de ontvangers afkomstig zijn. Sendinblue gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om hen zelf aan te schrijven of om ze aan derden door te geven.

De privacybepalingen van Sendinblue vindt u hier. Door het formulier op deze website te gebruiken, verklaart u akkoord te gaan met de gegevensverwerking door Sendinblue in de beschreven omvang.

Statistisch onderzoek en analyses

De nieuwsbrieven bevatten een zgn. ‘webbaken’, dat is een bestand ter grootte van een pixel, dat bij het openen van de nieuwsbrief wordt opgevraagd bij de server van Sendinblue. Bij dit opvragen wordt in eerste instantie technische informatie verzameld, zoals informatie over de browser en uw systeem, alsook uw IP-adres en het tijdstip van het opvragen. Deze informatie wordt gebruikt om de services technisch te verbeteren aan de hand van de technische gegevens of doelgroepen en hun leesgedrag op basis van hun locatie (die met behulp van het IP-adres kan worden vastgesteld) of de toegangstijden.

Tot de statistische analyses behoort ook de vaststelling of de nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links wordt geklikt. Om technische redenen kunnen deze gegevens weliswaar aan de individuele nieuwsbriefontvangers worden gekoppeld, maar het is noch onze bedoeling, noch die van Sendinblue om individuele gebruikers te monitoren. De analyses dienen veeleer om de leesgewoonten van onze gebruikers te kennen en onze inhoud hierop af te stemmen, of om andere inhoud te sturen die beter bij de interesses van onze gebruikers past.

5. Gebruik van cookies

Cookies zijn tekstbestanden die gegevens van bezochte websites of domeinen bevatten en die door een browser op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. Een cookie dient in de eerste plaats om gegevens op te slaan over een gebruiker tijdens of na zijn bezoek aan een website. Gegevens die worden opgeslagen, zijn bijv. de taalinstellingen op een website, de inlogstatus, een winkelwagen of tot waar een video bekeken is. Onder het begrip ‘cookies’ verstaan wij ook andere technologieën die dezelfde functies hebben als cookies (bijv. wanneer gegevens van gebruikers worden opgeslagen aan de hand van een pseudonieme online identificatie, ook wel ‘gebruikers-ID’ genoemd).

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende soorten cookies en functies:

 • Tijdelijke cookies (ook: sessiecookies): Tijdelijke cookies worden uiterlijk verwijderd nadat de gebruiker het online aanbod verlaten en zijn browser afgesloten heeft.
 • Permanente cookies: Permanente cookies blijven ook na het afsluiten van de browser opgeslagen. Zo kan bijvoorbeeld de inlogstatus bewaard blijven of kan favoriete content direct worden weergegeven wanneer de gebruiker de website opnieuw bezoekt. Ook de interesses van gebruikers, die voor de bereikcijfers of marketingdoeleinden worden gebruikt, kunnen in een dergelijk cookie worden opgeslagen.
 • First-party cookies: First-party cookies worden door ons geplaatst.
 • Third-party cookies (ook: cookies van derden): Third-party cookies worden vooral door adverteerders (zgn. derden) gebruikt, om gebruikersgegevens te verwerken.
 • Vereiste cookies (ook: essentiële of strikt noodzakelijke cookies): Cookies kunnen strikt noodzakelijk zijn voor de werking van een website (bijv. om inlog- of andere gebruikersgegevens op te slaan of om veiligheidsredenen).
 • Statistische, marketing- en personalisatiecookies: Cookies worden doorgaans ook gebruikt voor het vaststellen van de bereikcijfers of om de interesses of het gedrag van een gebruiker (bijv. het bekijken van bepaalde inhoud, het gebruik van functies enz.) op afzonderlijke webpagina’s in een gebruikersprofiel op te slaan. Dergelijke profielen worden bijv. gebruikt om de gebruikers specifieke content te tonen, die hen mogelijk interesseert. Dit proces wordt ook ‘tracking’ genoemd, d.w.z. het volgen van de mogelijke interesses van de gebruikers. Indien wij gebruikmaken van cookies of ‘tracking’-technologie, stellen wij u hier afzonderlijk van op de hoogte in onze privacyverklaring of bij het vragen van uw toestemming hiervoor.

Informatie over de rechtsgronden: Op welke rechtsgrond wij uw persoonsgegevens met behulp van cookies verwerken, hangt af van het feit of wij uw toestemming vragen. Indien dit het geval is en u akkoord gaat met het gebruik van cookies, is de rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens de door u verleende toestemming. In het andere geval worden de gegevens die met behulp van cookies worden verwerkt, op grond van onze gerechtvaardigde belangen (bijv. bij de bedrijfseconomische exploitatie van ons online aanbod en de verbetering daarvan) verwerkt of, voor zover het gebruik van cookies noodzakelijk is, om onze contractuele verplichtingen na te komen.

Opslagperiode: Als wij u niet expliciet informeren over de opslagperiode van permanente cookies (bijv. in het kader van een zgn. cookie-opt-in), dan kunt u ervan uitgaan dat de opslagperiode tot twee jaar kan bedragen.

Algemene informatie over intrekking en bezwaar (opt-out): Afhankelijk van het feit of de verwerking op grond van een toestemming of wettelijke bepalingen gebeurt, hebt u altijd de mogelijkheid om een gegeven toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens met behulp van cookies (samen ‘opt-out’ genoemd). U kunt uw bezwaar in de eerste plaats kenbaar maken via uw browserinstellingen, bijv. door het gebruik van cookies uit te schakelen (wat mogelijk ook de functionaliteit van ons online aanbod beperkt). Het maken van bezwaar tegen het gebruik van cookies voor online marketingdoeleinden is – met name wat tracking betreft – ook mogelijk via diverse diensten op de websites https://optout.aboutads.info en https://www.youronlinechoices.com/. Daar vindt u ook meer instructies voor het maken van bezwaar in het kader van de gegevens over de ingezette dienstverleners en gebruikte cookies.

Verwerking van cookiegegevens op basis van een toestemming: Voordat wij gegevens door middel van cookies verwerken of laten verwerken, vragen wij de gebruiker om toestemming, die te allen tijde weer kan worden ingetrokken. Zolang de toestemming niet is gegeven, worden hooguit cookies gebruikt die absoluut noodzakelijk zijn voor de werking van ons online aanbod.

 • Verwerkte gegevens: gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, inhoudelijke interesses, bezoektijden), meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokken personen: gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van online diensten).
 • Rechtsgronden: toestemming (artikel 6, lid 1, punt a) AVG), gerechtvaardigde belangen (artikel 6, lid 1, punt f) AVG).

6. Gebruik van webbakens

Sommige websites van FRANK WALDER en e-mail-nieuwsbrieven in HTML-formaat gebruiken webbakens in combinatie met cookies, om algemene statistieken over het gebruik van de website op te stellen. Een webbaken is een elektronische, onzichtbare afbeelding, die ook wel 1x1 gif of clear gif wordt genoemd. Webbakens kunnen bepaalde soorten informatie op de computer van een bezoeker herkennen, bijv. het cookienummer van een bezoeker, de tijd en datum waarop de pagina is bekeken, en een beschrijving van de pagina waarop het webbaken zich bevindt. Sommige webbakens kunt u onbruikbaar maken door de daaraan gekoppelde cookies te weigeren.

7. Privacyverklaring voor het gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’. Dat zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en wordt daar opgeslagen. In het geval de IP-anonimisering op deze website geactiveerd is, wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf ingekort.

Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten doorgestuurd en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om de websitebeheerder nog andere diensten aan te bieden met betrekking tot het website- en internetgebruik. Het binnen het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google in verbinding gebracht. Meer informatie over de gegevensbescherming bij Google vindt u op de URL: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/.

U kunt verhinderen dat cookies op uw computer worden geplaatst, door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website volledig zult kunnen benutten. Bovendien kunt u zelf verhinderen dat de door het cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google worden doorgestuurd en dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door de onder de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

8. Facebook

Verwerkingsverantwoordelijken:

Facebook Ireland Ltd. (hierna ‘Facebook’ genoemd)
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2
Ierland

en

Held Fashion Retail GmbH
Hans-Hofmann-Str. 11
D-95213 Münchberg

Informatie over de Facebook-pagina van Held Fashion Retail GmbH

Wij maken voor de hier aangeboden informatiedienst gebruik van het technische platform en de diensten van Facebook Ireland Ltd.

Wij wijzen u erop dat u deze Facebook-pagina en de bijbehorende functies op uw eigen verantwoordelijkheid gebruikt. Dit geldt met name voor het gebruik van de interactieve functies (bijv. commentaar geven, delen, beoordelen). U kunt de op deze pagina aangeboden informatie ook raadplegen op onze website www.frankwalder.com

Wanneer u onze Facebook-pagina bezoekt, verzamelt Facebook o.a. uw IP-adres en andere informatie die zich in de vorm van cookies op uw pc bevindt. Deze informatie wordt gebruikt om ons, als beheerder van de Facebook-pagina’s, statistische informatie te verstrekken over het gebruik van de Facebook-pagina. Meer informatie hierover geeft Facebook via de volgende link:
http://nl-be.facebook.com/help/pages/insights 

De gegevens die in deze context over u worden verzameld, worden door Facebook Ltd. verwerkt en kunnen hierbij eventueel worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie. Welke gegevens Facebook ontvangt en hoe deze worden gebruikt, beschrijft Facebook algemeen in zijn richtlijnen voor het gebruik van gegevens. Daar vindt u ook informatie over hoe u contact kunt opnemen met Facebook en over de instelmogelijkheden voor advertenties. 

De richtlijnen voor het gebruik van gegevens zijn te vinden op de volgende link: http://nl-be.facebook.com/about/privacy 

Het volledige gegevensbeleid van Facebook is hier te vinden: https://nl-be.facebook.com/full_data_use_policy 

Op welke manier Facebook de gegevens van het bezoek aan Facebook-pagina’s voor eigen doeleinden gebruikt, in welke mate activiteiten op de Facebook-pagina aan individuele gebruikers worden gekoppeld, hoelang Facebook deze gegevens bewaart en of gegevens van een bezoek aan de Facebook-pagina aan derden worden doorgegeven, wordt door Facebook niet definitief en duidelijk meegedeeld en is ons niet bekend. 

Wanneer u een Facebook-pagina bezoekt, wordt het IP-adres van uw eindapparaat doorgegeven aan Facebook. Volgens Facebook wordt dit IP-adres geanonimiseerd (in het geval van ‘Duitse’ IP-adressen). Facebook slaat bovendien informatie op over de eindapparaten van zijn gebruikers (bijv. in het kader van de functie ‘registratiebericht’); dit biedt Facebook eventueel de mogelijkheid om IP-adressen aan individuele gebruikers te koppelen. 

Als u momenteel als gebruiker bij Facebook bent ingelogd, staat er een cookie met uw Facebook-ID op uw eindapparaat. Hierdoor kan Facebook registreren dat u deze pagina hebt bezocht en hoe u deze hebt gebruikt. Dit geldt ook voor alle andere Facebook-pagina’s. Via de Facebook-knoppen die in onze websites zijn geïntegreerd, is Facebook in staat om uw bezoeken aan deze webpagina’s te registreren en aan uw Facebook-profiel te koppelen. Aan de hand van deze gegevens kan specifiek op u afgestemde content of reclame worden aangeboden. 

Als u dit wilt voorkomen, moet u bij Facebook uitloggen en de functie ‘aangemeld blijven’ uitschakelen, de op uw apparaat aanwezige cookies verwijderen en uw browser afsluiten en herstarten. Op deze manier wordt Facebook-informatie aan de hand waarvan u kunt worden geïdentificeerd, verwijderd. Zo kunt u onze Facebook-pagina gebruiken, zonder dat uw Facebook-ID bekend wordt gemaakt. Als u interactieve functies van de website gebruikt (vind ik leuk, reageren, delen, bericht plaatsen enz.), verschijnt het aanmeldscherm van Facebook. Na een eventuele aanmelding bent u voor Facebook weer herkenbaar als een welbepaalde gebruiker. 

Informatie over hoe u informatie over u kunt beheren of verwijderen, vindt u op de volgende helppagina’s van Facebook: https://nl-be.facebook.com/about/privacy#

Als u vragen hebt over ons informatieaanbod, kunt u contact met ons opnemen op
tel.: +49 9251 447 0
fax: +49 9251 447 355
e-mail: onlineshop@frankwalder.com

De overeenkomst inzake de gedeelde verantwoordelijkheid overeenkomstig artikel 26 AVG (per 21-08-2020) met Facebook vindt u op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum

Rechten van de gebruikers als betrokkenen

Helaas kan ik/kunnen wij niet voldoen aan onze informatieverplichtingen volgens artikel 13 AVG, omdat alleen Facebook volledige toegang heeft tot de gebruikersgegevens. Indien u van uw rechten als betrokkene gebruik wilt maken, verzoeken wij u hiervoor rechtstreeks contact op te nemen met Facebook. Tot deze rechten behoren de volgende:

Recht van inzage

U hebt het recht van ons uitsluitsel te verkrijgen of en in welke mate wij uw gegevens verwerken.

Recht op rectificatie

Indien wij gegevens van u verwerken die onvolledig of onjuist zijn, dan hebt u te allen tijde het recht de rectificatie of vervollediging van ons te verkrijgen.

Recht op wissing

U hebt het recht van ons de wissing van uw gegevens te verkrijgen, indien wij deze onrechtmatig verwerken of indien de verwerking buitenproportioneel in uw gerechtvaardigde belangen ingrijpt. Houd er rekening mee dat er redenen kunnen zijn die een onmiddellijke wissing verhinderen, bijv. in het geval van wettelijk geregelde bewaarplichten.

Ongeacht de uitoefening van uw recht op wissing zullen wij uw gegevens onmiddellijk en volledig wissen, indien er met betrekking tot deze gegevens geen rechterlijke of wettelijke bewaarplicht bestaat.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht van ons de beperking van de verwerking van uw gegevens te verkrijgen, indien

- u de juistheid van de gegevens betwist, en wel voor een periode die ons in staat stelt de juistheid van de gegevens te controleren;

- de verwerking van de gegevens onrechtmatig is, maar u zich tegen het wissen verzet en in plaats daarvan om een beperking van het gegevensgebruik verzoekt;

- wij de gegevens niet langer nodig hebben voor het beoogde doel, maar u deze gegevens nog wel nodig hebt om rechtsvorderingen in te stellen of te onderbouwen;

- u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van de gegevens.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om de u betreffende gegevens die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm van ons te verkrijgen en deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij door ons te worden gehinderd, indien

- wij deze gegevens op basis van een door u gegeven en intrekbare toestemming of voor het uitvoeren van een overeenkomst tussen ons verwerken, en

- de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Indien dit technisch mogelijk is, hebt u het recht van ons te verkrijgen dat uw gegevens rechtstreeks naar een andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgezonden.

Recht van bezwaar

Indien wij uw gegevens verwerken op grond van een gerechtvaardigd belang, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking; dit geldt ook voor een profilering op basis van deze bepalingen. Wij zullen uw gegevens dan niet meer verwerken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Tegen de verwerking van uw gegevens ten behoeve van direct marketing kunt u te allen tijde bezwaar maken zonder opgave van redenen. 

Recht om een klacht in te dienen

Indien u van mening bent dat wij bij de verwerking van uw gegevens in strijd handelen met de Duitse of Europese gegevensbeschermingswetgeving, neem dan contact met ons op, zodat wij eventuele problemen kunnen oplossen. Uiteraard hebt u ook het recht om contact op te nemen met de voor u verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit, met name het bevoegde bureau voor toezicht op de gegevensbescherming.

Indien u een van de genoemde rechten tegen ons wenst uit te oefenen, verzoeken wij u contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. In geval van twijfel kunnen wij aanvullende informatie vragen om uw identiteit te verifiëren.

Voor de uitoefening van deze rechten volgens artikel 15-20 van de AVG met betrekking tot de gegevens die door Facebook Ierland zijn opgeslagen na de gezamenlijke verwerking, is alleen Facebook Ierland verantwoordelijk. Het recht van bezwaar en recht om een klacht in te dienen, zoals hierboven beschreven, hebt u ook tegenover ons. 

Indien u hierbij hulp nodig hebt of indien u nog andere vragen hebt, aarzel dan niet om per e-mail contact met mij/ons op te nemen op [hier het e-mailadres invoegen]. Indien u de hier beschreven gegevensverwerking in de toekomst niet meer wenst, kunt u de koppeling van uw gebruikersprofiel met mijn/onze website opheffen door gebruik te maken van de functies ‘Ik vind deze pagina niet meer leuk’ en/of ‘Ik abonneer mij niet langer op deze pagina’.

Als u vragen hebt over de gegevensbescherming, kunt u ook altijd contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

Juergen C. Beer
Projekt 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg
https://www.projekt29.de

Phone: 0049-941-2986930
E-Mail: datenschutz@frankwalder.com

8.1. Gebruik van de Facebook-pixel

Wij maken op onze website gebruik van de Facebook-pixel van Facebook. Hiervoor hebben wij een code op onze website geïmplementeerd. De Facebook-pixel is een stukje JavaScript-code, dat een reeks functies laadt waarmee Facebook uw handelingen als gebruiker kan volgen, indien u via Facebook-advertenties op onze website bent terechtgekomen. Wanneer u bijvoorbeeld een product op onze website koopt, wordt de Facebook-pixel geactiveerd en slaat deze uw handelingen op onze website op in een of meerdere cookies. Deze cookies stellen Facebook in staat om uw gebruikersgegevens (klantgegevens zoals IP-adres, gebruikers-ID) aan de gegevens van uw Facebook-account te koppelen. Daarna verwijdert Facebook deze gegevens weer. De verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem, kunnen door ons niet worden ingekeken en zijn alleen bruikbaar om reclameadvertenties te tonen. Als u zelf een Facebook-gebruiker bent en aangemeld bent, wordt uw bezoek aan onze website automatisch aan uw Facebook-gebruikersaccount gekoppeld.

Wij willen onze diensten en producten alleen tonen aan mensen die er ook echt in geïnteresseerd zijn. Met behulp van de Facebook-pixel kunnen onze reclamemaatregelen beter op uw wensen en interesses worden afgestemd. Op die manier krijgen Facebook-gebruikers (op voorwaarde dat ze gepersonaliseerde reclame hebben toegestaan) passende advertenties te zien. Daarnaast gebruikt Facebook de verzamelde gegevens ook voor analysedoeleinden en voor eigen advertenties.

Indien u dit niet wenst en de Facebook-pixel wilt uitschakelen, kunt u dit doen met een klik op de volgende opt-outlink: https://www.frankwalder.com/facebookPixelPrivacy/deactivate

8.2. Gebruik van Facebook Conversion API

Wij maken gebruik van de ‘Conversion API’ van Facebook. De Conversion API is een interface die gebeurtenisgegevens van onze servers direct naar Facebook stuurt. De werkwijze en de gegevensverwerking in het kader van de Conversion API komen overeen met de werkwijze en gegevensverwerking in het kader van het gebruik van de Facebook-pixel. Daarom verwijzen wij wat dit betreft naar de informatie over de gegevensbescherming met betrekking tot de Facebook-pixel en de vorming van doelgroepen. Advanced Matching voor de Facebook-pixel: Naast de verwerking van eventgegevens in het kader van het gebruik van de Facebook-pixel (of vergelijkbare functies, bijv. in apps), worden ook contactgegevens (gegevens die individuele personen identificeren, zoals namen, e-mailadressen en telefoonnummers) binnen ons online aanbod door Facebook verzameld of aan Facebook doorgegeven. De verwerking van contactgegevens dient om doelgroepen te vormen (zgn. ‘Custom Audiences’) voor de weergave van inhoud en reclame die is aangepast aan de veronderstelde interesses van de gebruikers. Het verzamelen, doorgeven en matchen aan gegevens die bij Facebook beschikbaar zijn, gebeurt niet in platte tekst, maar als zogenaamde ‘hashwaarden’, d.w.z. mathematische afbeeldingen van de gegevens (deze methode wordt bijv. gebruikt bij het opslaan van wachtwoorden). Na de matching met het oog op de vorming van doelgroepen worden de contactgegevens gewist.

9. Google Web Fonts

Voor de uniforme presentatie van de inhoud op onze website worden gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie) verzameld door de scriptcode "Google Fonts" en normaliter doorgestuurd naar Google en vervolgens door Google verwerkt. Daarom hebben wij de fonts op onze eigen server ingebed op een manier die in overeenstemming is met de privacywetgeving, zodat er geen gegevens aan Google worden doorgegeven.

10. Wedstrijden

Indien u zich inschrijft voor een door ons georganiseerde wedstrijd, worden uw persoonsgegevens gebruikt voor de uitvoering en afhandeling van de wedstrijd. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, b) van de AVG. Meer informatie over de wedstrijden vindt u in de betreffende deelnamevoorwaarden. Om aan de betreffende wedstrijd te kunnen deelnemen, moet u deze deelnamevoorwaarden aanvaarden. 

11. Google Maps

Deze site maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps via een API. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Google Maps wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en om de plaatsen die wij op de website aanduiden gemakkelijk te kunnen vinden. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van art. 6, lid 1, onder f), van het Duitse wetboek van strafrecht. Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

12. Privacy-instellingen en keuzevrijheid

Om u af te melden of uit te schrijven voor acties en informatie die u eerder uitdrukkelijk hebt gewenst (bijv. e-mailnieuwsbrieven, software-updates enz.), kunt u een van de volgende methoden gebruiken: 

 • Selecteer de link ‘Uitschrijven’ of ‘Abonnement opzeggen’, of volg de desbetreffende instructies die u in elke communicatie over het abonnement kunt vinden.
 • Ga terug naar de website of websites waar u uw instellingen oorspronkelijk hebt geregistreerd en volg de instructies voor het deselecteren ervan. 

13. gebruik van WhatsApp Business

Toestemming tekst
Door de messenger te openen en te gebruiken, ga ik ermee akkoord dat Held Fashion Retail GmbH (hierna te noemen de aanbieder) mijn persoonlijke gegevens (bijv. telefoonnummer) verwerkt voor communicatiedoeleinden met betrekking tot de voorbereiding en uitvoering van eventuele bestellingen en voor het verzenden van promotionele informatie via de messenger "WhatsApp" van WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin (Ierland). Verdere informatie over de gegevensverwerking door de provider en mijn rechten zijn te vinden in het privacybeleid op https://www.frankwalder.com/datenschutz.

Gegevensbescherming - WhatsApp Zakelijk

Gebruik van WhatsApp

Voor zover u hebt ingestemd, verwerken we uw verstrekte of beschikbare persoonlijke gegevens (bijv. naam, telefoonnummer, e-mailadres, messenger-ID, profielfoto, berichten) voor communicatie met betrekking tot de voorbereiding en uitvoering van eventuele bestellingen en voor het verzenden van promotionele informatie (bijv. aanbiedingen, nieuwsbrieven) met behulp van de instant messaging-dienst "WhatsApp" van WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Een bestaande berichtenaccount is vereist om deze dienst te gebruiken.
We willen erop wijzen dat WhatsApp Ireland Limited mogelijk ook persoonlijke gegevens (met name metadata van de communicatie) doorgeeft aan WhatsApp Inc., dat ook wordt verwerkt op servers in staten buiten de EU (bijv. de VS) waar geen adequaat niveau van gegevensbescherming bestaat. WhatsApp kan deze gegevens delen met andere bedrijven binnen en buiten het Facebook-concern. Zie voor meer informatie het privacybeleid van WhatsApp Business (https://www.whatsapp.com/legal/business-policy/) en WhatsApp (https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy). We hebben geen precieze kennis van of invloed op de gegevensverwerking door WhatsApp Ireland Limited of WhatsApp Inc. die in dit opzicht verantwoordelijk is volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming.
Naast de hierboven reeds specifiek genoemde ontvangers maken wij gebruik van de hulp van andere dienstverleners (orderverwerkers) om onze verplichtingen na te komen.

Wij wijzen erop dat u uw toestemming voor de toekomst te allen tijde zonder opgaaf van redenen kunt herroepen door ons via Whatsapp met een bericht met de aantekening WIDERRUF of per e-mail aan het in deze gegevensbeschermingsverklaring vermelde e-mailadres of ons impressum van de desbetreffende verwerking van uw persoonsgegevens te informeren. De hierboven genoemde gegevens worden door ons in overeenstemming met de wettelijke voorschriften gewist zodra de voor de verwerking toegestane toestemming wordt ingetrokken of als het doel van de verwerking van deze gegevens niet meer van toepassing is of voor het doel niet meer nodig is.

Als de gegevens niet worden gewist omdat ze nodig zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan beperkt tot deze doeleinden. Dat wil zeggen dat de gegevens worden afgeschermd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om redenen van handels- of belastingrecht moeten worden bewaard of waarvan de opslag noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon.

14. gebruik van webchats

Held Fashion Retail GmbH maakt gebruik van een webchat op de website www.frankwalder.com/nl. De webchat dient als extra communicatiemogelijkheid op onze website en maakt online gesprekken met Held Fashion Retail GmbH mogelijk. Het gesprek wordt gevoerd door medewerkers van Held Fashion Retail GmbH die vragen van gebruikers beantwoorden, helpen bij uw vragen of u informatie verstrekken.
 
Welke persoonlijke gegevens worden verwerkt?
Wanneer u de webchat gebruikt, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt en opgeslagen:

- Datum en tijd van het gesprek,
- IP-adres,
- URL van de eerder bezochte website,
- voornaam, achternaam
- e-mailadres
- Chat-ID en gebruikerstoken (opgeslagen in de lokale opslag van de browser)

Afhankelijk van het verloop van het gesprek met onze medewerkers verwerken wij verdere gegevens van u als u deze in de loop van het gesprek verstrekt, afhankelijk van uw verzoek of het probleem dat u ons beschrijft.
Het gebruik van de webchat is vrijwillig en uw gegevens worden alleen in dit geval verwerkt.

Voor welke doeleinden en op welke rechtsgrondslag worden de gegevens verwerkt?
Wij gebruiken de bovengenoemde gegevens om de webchat aan te bieden, gebruikers persoonlijk aan te spreken, vragen van gebruikers te beantwoorden en de gebruiker van informatie en/of inhoud te voorzien.
Rechtsgrondslag: Ons gerechtvaardigd belang bij het aanbieden van een webchat (art. 6 lid 1 p. 1 lit. F. DSGVO).
Hoe lang worden persoonsgegevens opgeslagen?
12 maanden

Aan wie worden gegevens doorgegeven?
Het doorgeven van gegevens aan derden gebeurt uitsluitend in het kader van de zakelijke afhandeling van uw aanvraag. Hiervoor worden uw gegevens doorgegeven aan Inbox Solutions GmbH (Pretzfelder Straße 7 - 11, 90425 Neurenberg, Duitsland) als technische operator van de webchat.
Wij gebruiken Google Cloud om uw gegevens en chatgeschiedenis op te slaan. De gegevens worden overgebracht naar en opgeslagen op servers op de locatie Frankfurt. Google gebruikt deze gegevens niet voor eigen doeleinden.
Wij gebruiken de Google Cloud-diensten op basis van ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f DSGVO om onze diensten te kunnen leveren door middel van de technische infrastructuur. Wij hebben met Google een orderverwerkingsovereenkomst gesloten (https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms). In geval van doorgifte van persoonsgegevens naar de VS hebben wij met Google EU-standaardcontractbepalingen gesloten (https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms). De EU-standaardcontractbepalingen zijn een algemeen aanvaard mechanisme voor de rechtmatige grensoverschrijdende overdracht van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Nadere informatie over het gebruik van webchat:

Door de website www.frankwalder.com te bezoeken, wordt de chatwidget geladen in de vorm van een JavaScript-bestand. Er worden geen gegevens overgedragen voordat u de chat opent.
U hebt twee mogelijkheden om de webchat te openen:

1. handmatig klikken op de knop in de directoryvermelding.
2. handmatig klikken op het chatpictogram in de rechterbenedenhoek van de webpagina.

Zodra u de webchat opent, wordt uw chat als object op de achtergrond aangemaakt en worden chat-ID en een token opgeslagen in de lokale opslag van de browser. De ID en het token zijn unieke kenmerken om uw chat (chat ID) en u als gebruiker (token) ook bij een volgend bezoek uniek te kunnen herkennen en u reeds plaatsgevonden communicatiegeschiedenissen te kunnen tonen. Zodra u terugkeert naar onze website, wordt de geschiedenis van de chat hersteld met de opgeslagen gegevens in de lokale opslag. U zult de chat handmatig moeten openen.
Bovendien wordt de geschiedenis van de webchats opgeslagen. Elk bericht dat u verstuurt, wordt opgeslagen. Dit dient om uw chatgeschiedenis te kunnen bekijken, zelfs als u doorgaat met de communicatie die u bent begonnen, bijvoorbeeld als een bedrijf u antwoordt met een vertraging.
Als het bedrijf contact met u opneemt en u niet meer online bent, ontvangt u een e-mail met een link die u terugbrengt naar de chat, zodat u daar verder kunt communiceren met het bedrijf. Als u de link in uw e-mail oproept, wordt de chat automatisch geopend. U kunt de chat op elk moment onderbreken, maar uw gegevens worden in dat geval niet automatisch verwijderd. Als u geen berichten van het bedrijf meer wilt ontvangen (opt-out), stuurt u gewoon "Stop" als bericht in de webchat. Daarna ontvangt u geen berichten meer van het bedrijf in de chat en wordt u ook niet meer per e-mail geïnformeerd. Uw chatgeschiedenis en gegevens worden 6 maanden na het Stop-bericht automatisch verwijderd.

Voor onmiddellijke verwijdering van uw gegevens stuurt u een e-mail naar support@chatwerk.de. Uw gegevens en opgeslagen chatgeschiedenis worden dan onmiddellijk verwijderd.

ChatWerk

Verantwoordelijke aanbieder van het ChatWerk platform/dienst:
- Inbox Solutions GmbH, Pretzfelder Straße 7 - 11, 90425 Neurenberg, Duitsland. Het privacybeleid is beschikbaar op https://chatwerk.de/datenschutzerklaerung/.

15. gebruik van dienstverleners voor verzendcommunicatie

Om u in staat te stellen uw zending na het plaatsen van een bestelling te volgen, maken wij gebruik van de service van PAQATO GmbH, Johann-Krane-Weg 6, 48149 Münster (hierna: "Paqato").

Paqato stuurt namens ons verzendingsberichten en updates van de leveringsstatus. Hiervoor geven wij gegevens door in overeenstemming met art. 6 (1) lit f DSGVO op basis van ons legitieme belang bij een effectieve en informatieve klantencommunicatie en een transparante en betrouwbare verwerking van de verzending, wat ook in het belang van de klant is.
Wanneer uw goederen worden verzonden, worden de bestelgegevens gebruikt om de verzending te volgen en probleemgevallen te identificeren overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. b. (in het kader van contractuele/precontractuele relaties), Art. 6 par. 1 lit. f. (andere verzoeken) DSGVO verwerkt. De gegevens van de gebruiker worden opgeslagen en verwerkt in het verzendanalysesysteem PAQATO van de firma PAQATO GmbH om goederen sneller en foutloos te kunnen leveren en een vlotte communicatie te waarborgen (gerechtvaardigd belang volgens Art. 6 para 1 lit. f. DSGVO). Wij verwijderen de gegevens als ze niet meer nodig zijn. Wij herzien de noodzaak om de twee jaar; verder gelden de wettelijke archiveringsverplichtingen.
Wij hebben met Paqato een orderverwerkingsovereenkomst gesloten, waarmee wij Paqato verplichten uw gegevens overeenkomstig de wettelijke voorschriften te beschermen.
U kunt het privacybeleid van Paqato bekijken via de volgende link: https://www.paqato.com/datenschutzerklaerung/

16. Toegangsmogelijkheid en juistheid van persoonsgegevens

FRANK WALDER streeft ernaar uw persoonsgegevens correct op te slaan. Wij hebben technologieën, administratieve procedures en richtlijnen geïmplementeerd die een correcte opslag van klantgegevens moeten garanderen. Wij verlenen u toegang tot uw persoonsgegevens en bieden u ook online toegang, zodat u uw gegevens indien nodig kunt wijzigen.

17. Rechten als betrokkene

Uw recht van inzage en uw recht op rectificatie en wissing van uw persoonsgegevens

U hebt uiteraard het recht om te allen tijde informatie te verkrijgen over welke gegevens over u worden opgeslagen en wat het doel van deze opslag is. Bovendien kunt u onjuiste gegevens laten corrigeren of gegevens waarvan de opslag ontoelaatbaar of niet langer noodzakelijk is, laten wissen. Om van bovenstaande rechten gebruik te maken, kunt u terecht op het onderstaande adres.

Veiligheid

Wij hebben technische en administratieve beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, manipulatie en ongeoorloofde toegang. Al onze werknemers en alle dienstverleners die voor ons werken, zijn verplicht de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving na te leven.

Telkens wanneer wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken, worden deze gecodeerd, voordat ze worden doorgestuurd. Dit betekent dat uw gegevens niet door derden kunnen worden misbruikt. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend onderworpen aan een verbeteringsproces en onze privacyverklaringen worden voortdurend bijgewerkt. Controleer of u de laatste versie hebt.

Rechten als betrokkene

U hebt te allen tijde recht van inzage, recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking van uw opgeslagen gegevens, recht van bezwaar tegen de verwerking en recht op gegevensoverdraagbaarheid en op het indienen van een klacht in overeenstemming met de bepalingen van de gegevensbeschermingswetgeving.

Recht van inzage

U hebt het recht van ons uitsluitsel te verkrijgen of en in welke mate wij uw gegevens verwerken.

Recht op rectificatie

Indien wij gegevens van u verwerken die onvolledig of onjuist zijn, dan hebt u te allen tijde het recht de rectificatie of vervollediging van ons te verkrijgen.

Recht op wissing

U hebt het recht van ons de wissing van uw gegevens te verkrijgen, indien wij deze onrechtmatig verwerken of indien de verwerking buitenproportioneel in uw gerechtvaardigde belangen ingrijpt. Houd er rekening mee dat er redenen kunnen zijn die een onmiddellijke wissing verhinderen, bijv. in het geval van wettelijk geregelde bewaarplichten.

Ongeacht de uitoefening van uw recht op wissing zullen wij uw gegevens onmiddellijk en volledig wissen, indien er met betrekking tot deze gegevens geen rechterlijke of wettelijke bewaarplicht bestaat.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht van ons de beperking van de verwerking van uw gegevens te verkrijgen, indien

• u de juistheid van de gegevens betwist, en wel voor een periode die ons in staat stelt de juistheid van de gegevens te controleren;

• de verwerking van de gegevens onrechtmatig is, maar u zich tegen het wissen verzet en in plaats daarvan om een beperking van het gegevensgebruik verzoekt;

• wij de gegevens niet langer nodig hebben voor het beoogde doel, maar u deze gegevens nog wel nodig hebt om rechtsvorderingen in te stellen of te onderbouwen;

• u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van de gegevens.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om de u betreffende gegevens die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm van ons te verkrijgen en deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij door ons te worden gehinderd, indien

• wij deze gegevens op basis van een door u gegeven en intrekbare toestemming of voor het uitvoeren van een overeenkomst tussen ons verwerken, en

• de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Indien dit technisch mogelijk is, hebt u het recht van ons te verkrijgen dat uw gegevens rechtstreeks naar een andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgezonden.

Recht om een klacht in te dienen

Indien u van mening bent dat wij bij de verwerking van uw gegevens in strijd handelen met de Duitse of Europese gegevensbeschermingswetgeving, neem dan contact met ons op, zodat wij eventuele problemen kunnen oplossen. Uiteraard hebt u ook het recht om contact op te nemen met de voor u verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit, met name het bevoegde bureau voor toezicht op de gegevensbescherming.

Indien u een van de genoemde rechten tegen ons wenst uit te oefenen, verzoeken wij u contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. In geval van twijfel kunnen wij aanvullende informatie vragen om uw identiteit te verifiëren.

18. Wijzigingen van deze verklaring

Indien de bepalingen van het online privacybeleid van FRANK WALDER bijgewerkt zijn, zullen wij deze wijzigingen uitdrukkelijk bekendmaken. 

19. Contact met ons of onze functionaris voor gegevensbescherming

Alle belangstellenden en klanten van Held Fashion Retail GmbH kunnen ons bereiken op het adres:

Held Fashion Retail GmbH
Hans-Hofmann-Str. 11
D-95213 Münchberg

Tel.: +49 9251 447 0
Fax: +49 9251 447 355
E-mail: onlineshop@frankwalder.com

Indien u vragen of suggesties met betrekking tot de bescherming van uw gegevens hebt, kunt u direct contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming: 

Juergen C. Beer
Projekt 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg
https://www.projekt29.de

Phone: 0049-941-2986930
E-Mail: datenschutz@frankwalder.com

Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met deze privacyverklaring.

Privacyverklaring conform § 13 TMG (Duitse telemediawet)
Versie 1.9 van 21 oktober 2021