Gegevensbescherming

Taal//Sprache:     Vlaams       Deutsch

Held Fashion Retail GmbH (hierna FRANK WALDER genoemd) is een dochteronderneming van Frankenwälder E. Held GmbH & Co.KG. De bescherming van uw persoonlijke gegevens is erg belangrijk voor ons. FRANK WALDER geeft deze gegevensbeschermingsverklaring uit om u te informeren over onze voorschriften en maatregelen met betrekking tot gegevensbescherming.

Deze gegevensbeschermingsverklaring heeft betrekking op persoonlijke gegevens, het verzamelen van niet-persoonlijke gegevens en verzamelde rapporten voor statistische analyse.

In principe is het mogelijk onze website te bezoeken zonder persoonsgegevens te verstrekken.

Met de volgende informatie willen wij u als "betrokkene" een overzicht geven van de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons en uw rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. In principe is het mogelijk om onze internetpagina's te gebruiken zonder persoonlijke gegevens in te voeren. Als u echter gebruik wilt maken van speciale diensten van onze onderneming via onze website, kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Als de verwerking van persoonlijke gegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, zullen we over het algemeen uw toestemming vragen.
De verwerking van persoonlijke gegevens, zoals uw naam, adres of e-mailadres, zal altijd in overeenstemming zijn met de General Data Protection Regulation (GDPR), en in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbeschermingsvoorschriften die van toepassing zijn op de "Held Fashion Retail GmbH". Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring willen wij u informeren over de reikwijdte en het doel van de persoonlijke gegevens die door ons worden verzameld, gebruikt en verwerkt.
Als verantwoordelijke voor de verwerking hebben wij talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt, zo goed mogelijk te beschermen. Desondanks kunnen gegevensoverdrachten via internet altijd veiligheidsleemten vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het u ook vrij om persoonlijke gegevens op een andere manier aan ons door te geven, bijvoorbeeld per telefoon of per post.
U kunt ook eenvoudige en gemakkelijk uit te voeren maatregelen nemen om uzelf te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot uw gegevens door derden. Daarom geven we je graag enkele tips over hoe je veilig met je gegevens om kunt gaan:

 •     Bescherm je account (login, gebruikers- of klantenaccount) en je IT-systeem (computer, laptop, tablet of mobiel apparaat) met sterke wachtwoorden.
 •     Alleen jij mag toegang hebben tot de wachtwoorden.
 •     Zorg ervoor dat je je wachtwoorden maar voor één account (login, gebruikers- of klantenaccount) tegelijk gebruikt.
 •     Gebruik niet één wachtwoord voor verschillende websites, applicaties of online diensten.
 •     Vooral wanneer je gebruik maakt van openbaar toegankelijke IT-systemen of IT-systemen die gedeeld worden met andere mensen, moet je ervoor zorgen dat je uitlogt na elke keer dat je inlogt op een website, applicatie of online service.


Wachtwoorden moeten uit minstens 12 tekens bestaan en zo gekozen worden dat ze niet gemakkelijk te raden zijn. Daarom mogen ze geen alledaagse woorden, je eigen naam of namen van familieleden bevatten, maar moeten ze hoofdlettergevoelig zijn en cijfers en speciale tekens bevatten.


1. verantwoordelijk kantoor

Held Fashion Retail GmbH

Hans-Hofmann-Str. 11
95213 Münchberg

Rechtbank Hof: HRB 3473
Belastingnummer: 223/159/57005
Verkoopidentificatienummer: DE 224925645

Wettelijk vertegenwoordigd door de directeur
Carolin Kittel

Operationeel verantwoordelijk:
Hoofd E-Commerce
Johannes Diehl

Als u vragen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen per telefoon van maandag tot donderdag van 8.00 tot 16.00 uur en vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur op +49 (0) 9251 447 245 of per e-mail op onlineshop@frankwalder.com.


2. persoonlijke gegevens

Dit is individuele informatie over uw persoonlijke of feitelijke omstandigheden. FRANK WALDER gebruikt persoonlijke gegevens om beter rekening te kunnen houden met uw wensen en interesses en om u optimaal van dienst te kunnen zijn. FRANK WALDER verkoopt uw persoonlijke gegevens niet aan derden voor marketingdoeleinden.

De volgende gegevens worden verzameld tijdens een aankoop in onze online shop:

 •     Voornaam, achternaam, straat en huisnummer, postcode en woonplaats, verjaardag, e-mail.

Afhankelijk van de gekozen betaalmethode worden ook de volgende gegevens verzameld voor de verwerking van uw aankoop:

 •     Factuur- en transactiegegevens, creditcardgegevens.

FRANK WALDER geeft uw persoonlijke gegevens alleen door aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract. Dienstverleners binnen de EU die persoonlijke klantgegevens verwerken namens FRANK WALDER zijn betrokken bij de verwerking van aankopen en de verzending van pakketten.

Om u persoonlijk beter van dienst te kunnen zijn en om onze aanbiedingen voor u permanent te kunnen verbeteren, kunnen wij u ook vragen om uw persoonlijke of professionele interesses, demografische gegevens en om uw ervaringen met onze producten of diensten door te geven. Het verstrekken van deze aanvullende informatie is vrijwillig.


3. overdracht van gegevens aan derden

Wij geven uw persoonlijke gegevens niet door aan derden voor andere doeleinden dan de hieronder genoemde.

Wij geven uw persoonlijke gegevens alleen door aan derden als:

 1. u ons uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven in overeenstemming met art. 6 Para. 1 lit. a DS-GVO,
 2. de verstrekking volgens art. 6 lid 1 letter f DS-GVO is toegestaan om onze gerechtvaardigde belangen te beschermen en er geen reden is om aan te nemen dat u een hoger belang hebt dat bescherming verdient bij het niet verstrekken van uw gegevens,
 3. in het geval dat er een wettelijke verplichting bestaat voor de openbaarmaking in overeenstemming met art. 6 Para. 1 lit. c DS-GVO, evenals
 4. dit wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is volgens art. 6 lid 1 letter b DS-GVO voor de verwerking van contractuele relaties met u.

Om uw gegevens te beschermen en om ons in staat te stellen gegevens indien nodig door te geven aan derde landen (buiten de EU/EER), hebben wij in opdracht verwerkingsovereenkomsten gesloten op basis van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Als de modelcontractbepalingen niet voldoende zijn om een adequaat beveiligingsniveau vast te stellen, kan uw toestemming op grond van artikel 49 (1) a) van de GDPR dienen als rechtsgrondslag voor de doorgifte aan derde landen. Dit is mogelijk niet van toepassing in het geval van gegevensoverdrachten naar derde landen waarvoor de Europese Commissie een adequaatheidsbesluit heeft uitgevaardigd krachtens artikel 45 van de GDPR.

In het kader van de in deze privacyverklaring beschreven verwerkingen kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven aan de VS. Bedrijven in de VS hebben alleen een adequaat niveau van gegevensbescherming als ze zichzelf hebben gecertificeerd onder het EU-VS Data Privacy Framework en dus is het adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie krachtens art. 45 DS-GVO van toepassing. We hebben dit expliciet vermeld in het privacybeleid voor de betreffende dienstverleners. Om uw gegevens in alle andere gevallen te beschermen, hebben we in opdracht verwerkersovereenkomsten gesloten op basis van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Als de modelcontractbepalingen niet voldoende zijn om een adequaat beveiligingsniveau vast te stellen, kan uw toestemming dienen als rechtsgrondslag voor de doorgifte naar derde landen in overeenstemming met artikel 49 (1) a) van de GDPR. Dit is mogelijk niet van toepassing op gegevensoverdrachten naar derde landen waarvoor de Europese Commissie een adequaatheidsbesluit heeft afgegeven op grond van artikel 45 van de GDPR.


4. overdracht van persoonsgegevens voor orderverwerking

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de contractverwerking doorgegeven aan het transportbedrijf dat met de levering belast is, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen.

In het geval van een aankoop voert Held Fashion Retail GmbH een kredietcontrole uit om ons gerechtvaardigd belang in een correcte betalingsverwerking te waarborgen. Voor dit doel worden de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor een kredietwaardigheidscontrole gebruikt in het kader van de orderverwerking en de statistische waarschijnlijkheid van een wanbetaling die op basis van deze gegevens wordt bepaald, wordt gebruikt voor een afgewogen beslissing over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie. De kredietwaardigheidsinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden (scorewaarden) bevatten die worden berekend op basis van wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedures en bij de berekening waarvan onder andere adresgegevens worden meegenomen. Er wordt rekening gehouden met uw belangen die bescherming verdienen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Wij geven de in het kader van deze contractuele relatie verzamelde persoonlijke gegevens door aan CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 München, Duitsland, met betrekking tot de aanvraag, de uitvoering en de beëindiging van deze zakelijke relatie, evenals gegevens met betrekking tot niet-contractueel gedrag of frauduleus gedrag. De rechtsgrondslag voor deze doorgiften is artikel 6, lid 1, onder b) en artikel 6, lid 1, onder f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Doorgiften op basis van artikel 6(1)(f) van de GDPR mogen alleen plaatsvinden als dit noodzakelijk is om de legitieme belangen van ons bedrijf of derden te beschermen en als de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, niet zwaarder wegen. De uitwisseling van gegevens met CRIFBÜRGEL dient ook om te voldoen aan wettelijke verplichtingen om kredietwaardigheidscontroles van klanten uit te voeren (§ 505a en 506 van het Duitse Burgerlijk Wetboek). CRIFBÜRGEL verwerkt de ontvangen gegevens en gebruikt deze ook voor profilering (scoring) om haar contractuele partners in de Europese Economische Ruimte en in Zwitserland evenals, indien van toepassing, andere derde landen (voor zover hiervoor een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie bestaat) informatie te verstrekken over onder andere de beoordeling van de kredietwaardigheid van natuurlijke personen. Meer informatie over de activiteiten van CRIFBÜRGEL vindt u in het informatieblad CRIFBÜRGEL of online op www.crifbuergel.de/de/datenschutz.

Dienovereenkomstig moet u ervoor zorgen dat u derden aan wie u uw eindapparaten toevertrouwt, hiervan op de hoogte stelt en dat ook zij de beschreven maatregelen tolereren of anders de FRANK WALDER Online Shop niet met uw eindapparaten bezoeken.

Als u ervoor kiest om met een creditcard te betalen, wordt de betaling verwerkt door de payment service provider Stripe Payments Europe Ltd, Block 4, Harcourt Centre, Harcourt Road, Dublin 2, Ierland, aan wie wij de gegevens doorgeven die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt, samen met informatie over uw bestelling (naam, adres, rekeningnummer, bank sorteercode, eventueel creditcardnummer, factuurbedrag, valuta en transactienummer). Uw gegevens worden alleen doorgegeven voor de verwerking van betalingen met de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd. Meer informatie over de gegevensbescherming van Stripe vindt u op de URL https://stripe.com/de/terms.

Op deze website hebben we PayPal-componenten geïntegreerd. De Europese werkmaatschappij van PayPal is PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg. PayPal is een aanbieder van online betaaldiensten. Betalingen worden verwerkt via zogenaamde PayPal-rekeningen, die virtuele privé- of zakelijke rekeningen vertegenwoordigen. Daarnaast biedt PayPal de mogelijkheid om virtuele betalingen via creditcards te verwerken als een gebruiker geen PayPal-rekening heeft. Een PayPal-rekening wordt beheerd via een e-mailadres, daarom is er geen klassiek rekeningnummer. PayPal maakt het mogelijk om online betalingen aan derden te initiëren of betalingen te ontvangen. PayPal neemt ook bewindvoeringstaken op zich en biedt diensten voor kopersbescherming.

Als u tijdens het bestelproces in onze online shop de betaaloptie "PayPal" selecteert, worden uw gegevens automatisch doorgegeven aan PayPal. Door deze betalingsoptie te selecteren, gaat u akkoord met de overdracht van persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking.
De persoonlijke gegevens die worden doorgegeven aan PayPal zijn meestal uw voor- en achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiele telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor het verwerken van de betaling. Persoonsgegevens die nodig zijn voor het verwerken van het koopcontract zijn ook persoonsgegevens die betrekking hebben op de betreffende bestelling.
Het doel van het doorgeven van de gegevens is het verwerken van betalingen en fraudepreventie. We geven persoonlijke gegevens door aan PayPal in het bijzonder als er een legitiem belang is voor de overdracht. De persoonsgegevens die tussen PayPal en ons worden uitgewisseld, kunnen door PayPal worden doorgegeven aan kredietinstellingen. Het doel van deze overdracht is het controleren van de identiteit en kredietwaardigheid.
PayPal kan de persoonsgegevens doorgeven aan gelieerde bedrijven en dienstverleners of onderaannemers, voor zover dit noodzakelijk is voor het nakomen van contractuele verplichtingen of de gegevens in opdracht moeten worden verwerkt.
U hebt de mogelijkheid om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde ten opzichte van PayPal in te trekken. Een herroeping heeft geen invloed op persoonlijke gegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of doorgegeven voor (contractuele) betalingsverwerking.
PayPal wordt gebruikt in het belang van een correcte en vlotte betalingsverwerking. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van Art. 6 Para. 1 lit. f DS-GVO. Uw persoonlijke gegevens worden alleen doorgegeven als u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 Para. 1 lit. a DS-GVO.
De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van PayPal vindt u op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.


5 Gebruik van de "Brevo" nieuwsbrieftool

De nieuwsbrief wordt verzonden met "Brevo", een nieuwsbriefverzendplatform van de Duitse aanbieder Sendinblue GmbH, Köpernicker Straße 126, 10179 Berlijn.

De e-mailadressen van onze nieuwsbriefontvangers en -kopers, evenals hun andere gegevens zoals beschreven in deze kennisgeving, worden opgeslagen op de servers van Sendinblue. Sendinblue gebruikt deze informatie om de nieuwsbrief namens ons te versturen en te evalueren. Bovendien kan Sendinblue deze gegevens volgens haar eigen informatie gebruiken om haar eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bijvoorbeeld voor de technische optimalisatie van de verzending en presentatie van de nieuwsbrieven of voor economische doeleinden om te bepalen uit welke landen de ontvangers afkomstig zijn. Sendinblue gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om hen zelf aan te schrijven of door te geven aan derden.

Het privacybeleid van Brevo vind je hier. Door het formulier op deze website te gebruiken, ga je akkoord met de verwerking van gegevens door Sendinblue in de aangegeven omvang.

Statistische verzameling en analyses

De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamde "web-beacon", d.w.z. een bestand ter grootte van een pixel dat bij het openen van de nieuwsbrief van de Sendinblue server wordt opgehaald. In het kader van dit ophalen wordt in eerste instantie technische informatie verzameld, zoals informatie over de browser en je systeem, evenals je IP-adres en het tijdstip van het ophalen. Deze informatie wordt gebruikt voor de technische verbetering van de diensten op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag op basis van hun opvraaglocaties (die kunnen worden bepaald met behulp van het IP-adres) of de toegangstijden.

Statistische onderzoeken omvatten ook het bepalen of nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links wordt geklikt. Om technische redenen kan deze informatie worden toegewezen aan de individuele ontvangers van de nieuwsbrief. Het is echter niet onze bedoeling of die van Sendinblue om individuele gebruikers te observeren. De analyses dienen ons veel meer om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en om onze inhoud aan hen aan te passen of om andere inhoud te sturen op basis van de interesses van onze gebruikers.

Gebruik van de chatfunctie van BREVO

Deze website maakt gebruik van Brevo Chat, beheerd door Sendinblue GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Berlijn.

Brevo Chat is een dienst voor het beheren en analyseren van live chats en messenger conversaties. De gegevens die je invoert voor de conversatie worden opgeslagen op servers van Sendinblue in Duitsland of Frankrijk. Het gebruik van Brevo Chat kan ertoe leiden dat informatie over je website-activiteit, zoals besturingssysteem/apparaat, locatie en browsertype, wordt verzonden naar een server van Sendinblue en daar wordt opgeslagen.

Meer informatie is te vinden in Brevo's privacybeleid op: https://www.brevo.com/de/legal/privacypolicy/.

De verwerking van je gegevens is gebaseerd op je toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens tot het moment van intrekking.

6 Gebruik van cookies

Cookies zijn tekstbestanden die gegevens bevatten van bezochte websites of domeinen en die door een browser worden opgeslagen op de computer van de gebruiker. Het primaire doel van een cookie is het opslaan van informatie over een gebruiker tijdens of na zijn bezoek aan een online dienst. Opgeslagen informatie kan bijvoorbeeld bestaan uit taalinstellingen op een website, aanmeldstatus, een winkelwagentje of waar een video is bekeken. De term cookies omvat ook andere technologieën die dezelfde functies uitvoeren als cookies (bijv. waarbij gebruikersgegevens worden opgeslagen met behulp van pseudonieme online identificatoren, ook wel "gebruikers-ID's" genoemd).

De volgende soorten cookies en functies worden onderscheiden:

 •     Tijdelijke cookies (ook: sessiecookies): Tijdelijke cookies worden uiterlijk verwijderd nadat een gebruiker een online aanbieding heeft verlaten en zijn browser heeft gesloten.
 •     Permanente cookies: Permanente cookies blijven opgeslagen, zelfs nadat de browser is gesloten. Zo kan bijvoorbeeld de aanmeldstatus worden opgeslagen of voorkeurscontent direct worden weergegeven wanneer de gebruiker een website opnieuw bezoekt. Ook de interesses van gebruikers die worden gebruikt voor bereikmeting of marketingdoeleinden kunnen in een dergelijke cookie worden opgeslagen.
 •     First-party cookies: First-party cookies worden door onszelf ingesteld.
 •     Third-party cookies (ook: cookies van derden): Third-party cookies worden voornamelijk gebruikt door adverteerders (zogenaamde derde partijen) om gebruikersinformatie te verwerken.
 •     Noodzakelijke (ook: essentiële of absoluut noodzakelijke) cookies: Cookies kunnen enerzijds absoluut noodzakelijk zijn voor de werking van een website (bijvoorbeeld om logins of andere gebruikersinvoer op te slaan of om veiligheidsredenen).
 •     Statistische, marketing- en personalisatiecookies: Verder worden cookies meestal ook gebruikt in het kader van bereikmeting en wanneer de interesses of het gedrag van een gebruiker (bijv. het bekijken van bepaalde inhoud, het gebruiken van functies, enz. Dergelijke profielen worden bijvoorbeeld gebruikt om gebruikers inhoud te tonen die overeenkomt met hun mogelijke interesses. Deze procedure wordt ook wel "tracking" genoemd, d.w.z. het volgen van de potentiële interesses van gebruikers. Voor zover we cookies of "tracking"-technologieën gebruiken, zullen we u hierover apart informeren in onze verklaring over gegevensbescherming of in het kader van het verkrijgen van toestemming.


Opmerkingen over rechtsgrondslagen: De rechtsgrondslag waarop wij uw persoonsgegevens verwerken met behulp van cookies is afhankelijk van het feit of wij u om toestemming vragen. Als dit het geval is en u toestemming geeft voor het gebruik van cookies, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens uw verklaarde toestemming. Anders worden de gegevens die met behulp van cookies worden verwerkt, verwerkt op basis van onze legitieme belangen (bijv. in de bedrijfsvoering van ons online aanbod en de verbetering daarvan) of, als het gebruik van cookies noodzakelijk is om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen.

Opslagperiode: Als wij u geen expliciete informatie geven over de opslagperiode van permanente cookies (bijv. in het kader van een zogenaamde cookie opt-in), ga er dan van uit dat de opslagperiode maximaal twee jaar kan zijn.

Algemene informatie over herroeping en bezwaar (opt-out): Afhankelijk van het feit of de verwerking is gebaseerd op toestemming of wettelijke toestemming, hebt u te allen tijde de mogelijkheid om uw gegeven toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door cookietechnologieën (gezamenlijk "opt-out" genoemd). In eerste instantie kunt u uw bezwaar kenbaar maken via de instellingen van uw browser, bijvoorbeeld door het gebruik van cookies te deactiveren (waarbij dit ook de functionaliteit van ons online aanbod kan beperken). U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van cookies voor onlinemarketingdoeleinden door middel van verschillende diensten, met name in het geval van tracking, via de websites https://optout.aboutads.info en https://www.youronlinechoices.com/. Daarnaast kunt u verdere instructies krijgen over hoe u bezwaar kunt maken in het kader van de informatie over de dienstverleners en de gebruikte cookies.

Verwerking van cookiegegevens op basis van toestemming: Voordat we gegevens (laten) verwerken in het kader van het gebruik van cookies, vragen we gebruikers om toestemming die op elk moment kan worden ingetrokken. Voordat toestemming is gegeven, worden cookies alleen gebruikt als ze absoluut noodzakelijk zijn voor het functioneren van onze online service.

 •     Soorten verwerkte gegevens: Gebruiksgegevens (bijv. bezochte webpagina's, interesse in inhoud, toegangstijden), meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 •     Betrokkenen: Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van online diensten).
 •     Rechtsgrondslag: Toestemming (art. 6 lid 1 p. 1 lit. a. DSGVO), Gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO).


7. webanalyse


7.1 Meta Pixel (voorheen Facebook Pixel)

Deze website maakt gebruik van de "Facebook Pixel" van Meta Platforms, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS ("Meta"). Als hiervoor expliciet toestemming is gegeven, kan het gedrag van gebruikers worden gevolgd nadat ze een Facebook-advertentie hebben gezien of erop hebben geklikt. Deze procedure wordt gebruikt om de effectiviteit van Facebook-advertenties te evalueren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kan helpen om toekomstige reclamemaatregelen te optimaliseren.

De verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem en stellen ons daarom niet in staat om conclusies te trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Meta opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Meta de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken, in overeenstemming met de Facebook Data Usage Policy (https://www.facebook.com/about/privacy/). Hierdoor kunnen Meta en haar partners advertenties plaatsen op en buiten Facebook. Voor deze doeleinden kan ook een cookie op uw computer worden opgeslagen.

Deze verwerkingen worden alleen uitgevoerd wanneer hiervoor expliciet toestemming is gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. a DS-GVO.

Dit Amerikaanse bedrijf is gecertificeerd onder het EU-VS Data Privacy Framework. Er is hierbij sprake van een adequaatheidsbesluit op grond van art. 45 DS-GVO, zodat een doorgifte van persoonsgegevens ook zonder verdere garanties of aanvullende maatregelen kan plaatsvinden.


7.2 Gebruik van de Facebook Conversions API

Wij maken gebruik van de "Conversions API" van Facebook. De Conversions API is een interface waarmee gebeurtenisgegevens rechtstreeks van onze servers naar Facebook worden verzonden. De werking en verwerking van gegevens in het kader van de Conversions API komt overeen met de werking en verwerking in het kader van het gebruik van de Facebook Pixel, daarom verwijzen we in dit verband naar de gegevensbeschermingsinformatie over de Facebook Pixel en doelgroepvorming. Uitgebreide matching voor de Facebook-pixel: naast de verwerking van gebeurtenisgegevens in het kader van het gebruik van de Facebook-pixel (of vergelijkbare functies, bijv. in apps) wordt ook contactinformatie (gegevens die individuele personen identificeren, zoals namen, e-mailadressen en telefoonnummers) door Facebook binnen ons online aanbod verzameld of aan Facebook doorgegeven. De verwerking van contactgegevens dient voor het creëren van doelgroepen (zogenaamde "Custom Audiences") voor het weergeven van inhoud en reclame-informatie die is gericht op de veronderstelde interesses van de gebruikers. Het verzamelen, verzenden en vergelijken met gegevens die beschikbaar zijn bij Facebook gebeurt niet in platte tekst, maar als zogenaamde "hashwaarden", d.w.z. wiskundige weergaven van de gegevens (deze methode wordt bijvoorbeeld gebruikt bij het opslaan van wachtwoorden). Na matching voor het vormen van doelgroepen worden de contactgegevens verwijderd.

7.3 Google Analytics 4 (GA4)

Op onze websites gebruiken we Google Analytics 4 (GA4), een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google").

In deze context worden gepseudonimiseerde gebruiksprofielen aangemaakt en cookies (zie punt "Cookies") gebruikt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website kan het volgende omvatten

 •     een kortstondige registratie van het IP-adres zonder permanente opslag
 •     locatiegegevens
 •     browsertype/versie
 •     gebruikt besturingssysteem
 •     referrer URL (eerder bezochte pagina)
 •     Tijdstip van het serververzoek


De gepseudonimiseerde gegevens kunnen door Google worden overgebracht naar een server in de VS en daar worden opgeslagen.

De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik ten behoeve van marktonderzoek en een vraaggericht ontwerp van deze website. Deze informatie kan ook worden doorgegeven aan derden als dit wettelijk verplicht is of als derden deze gegevens namens ons verwerken. Uw IP-adres wordt in geen geval samengevoegd met andere gegevens van Google.

Deze verwerkingen worden alleen uitgevoerd met uitdrukkelijke toestemming conform art. 6 lid 1 letter a DS-GVO.

Het moederbedrijf Google LLC is gecertificeerd als een Amerikaans bedrijf onder het EU-VS Data Privacy Framework. Er is hierbij een adequaatheidsbesluit krachtens art. 45 DS-GVO, zodat een overdracht van persoonsgegevens ook zonder verdere garanties of aanvullende maatregelen kan plaatsvinden.

Het privacybeleid en meer informatie over Google Analytics vindt u op: https://support.google.com/analytics/answer/12017362?hl=de en https://business.safety.google/privacy/


7.4 Google Analytics Remarketing

We hebben Google Remarketing-diensten geïntegreerd op deze website. Het bedrijf dat de Google Remarketing-diensten uitvoert is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Google Remarketing is een functie van Google AdWords waarmee een bedrijf advertenties kan weergeven aan internetgebruikers die eerder de website van het bedrijf hebben bezocht. De integratie van Google Remarketing stelt een bedrijf dus in staat om gebruikersgerelateerde reclame te maken en dus om interessante advertenties weer te geven aan de internetgebruiker.

Het doel van Google Remarketing is om interessante advertenties weer te geven. Google Remarketing stelt ons in staat om via het advertentienetwerk van Google of op andere websites advertenties weer te geven die zijn afgestemd op de individuele behoeften en interesses van internetgebruikers.

Google Remarketing plaatst een cookie op het IT-systeem van de betrokkene. Door het instellen van de cookie kan Google de bezoeker van onze website herkennen als hij of zij vervolgens websites bezoekt die ook lid zijn van het advertentienetwerk van Google. Telkens wanneer u een website bezoekt waarop de Google Remarketing-dienst is geïntegreerd, identificeert uw internetbrowser zich automatisch bij Google. Als onderdeel van deze technische procedure verkrijgt Google kennis over persoonlijke gegevens zoals uw IP-adres of surfgedrag, die Google onder andere gebruikt om op uw interesses afgestemde reclame weer te geven.

Door middel van de cookie wordt persoonlijke informatie opgeslagen, zoals de websites die u bezoekt. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden persoonlijke gegevens, inclusief uw IP-adres, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen door Google in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via het technische proces verzamelde persoonsgegevens doorgeven aan derden.

Deze verwerkingen worden alleen uitgevoerd met uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met art. 6 (1) lit. a DS-GVO.

Het moederbedrijf Google LLC is gecertificeerd als een Amerikaans bedrijf onder het EU-VS Data Privacy Framework. Er is hierbij een adequaatheidsbesluit krachtens art. 45 DS-GVO, zodat een overdracht van persoonsgegevens ook zonder verdere garanties of aanvullende maatregelen kan plaatsvinden.

De gegevensbeschermingsbepalingen en verdere informatie over Google Analytics Remarketing vindt u op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en https://business.safety.google/privacy/

8 Adverteren


8.1 Google Ads (AdWords) Remarketing/Retargeting

We hebben Google Ads geïntegreerd op deze website. De beheerder van de Google Ads diensten is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google").

Hierdoor kunnen wij deze website adverteren in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. Voor dit doel plaatst Google een cookie in de browser van uw eindapparaat, die automatisch op interesses gebaseerde reclame mogelijk maakt door middel van een pseudonieme cookie-ID en op basis van de pagina's die u hebt bezocht.

Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u Google toestemming hebt gegeven om uw internet- en app-browsegeschiedenis te koppelen aan uw Google-account en informatie van uw Google-account te gebruiken om de advertenties die u op internet bekijkt te personaliseren. In dit geval, als u bent ingelogd bij Google terwijl u onze website bezoekt, zal Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens gebruiken om doelgroeplijsten te maken en te definiëren voor cross-device remarketing. Voor dit doel worden uw persoonlijke gegevens tijdelijk door Google gekoppeld aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te vormen.

Deze verwerkingen worden uitsluitend uitgevoerd wanneer hiervoor expliciet toestemming is gegeven in overeenstemming met art. 6 (1) lit. a DS-GVO.

Het moederbedrijf Google LLC is gecertificeerd als een Amerikaans bedrijf onder de EU-VS Data Privacy Framework. Er is hierbij een adequaatheidsbesluit krachtens art. 45 DS-GVO, zodat een overdracht van persoonsgegevens ook zonder verdere garanties of aanvullende maatregelen kan plaatsvinden.

Het privacybeleid en verdere informatie over Google Ads Remarketing vindt u  op: https://www.google.com/policies/technologies/ads/ en https://business.safety.google/privacy/.


8.2 Google Ads met conversietracking

We hebben Google Ads geïntegreerd op deze website. Het bedrijf dat de Google Ads diensten exploiteert is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Google Ads is een internetadvertentieservice waarmee adverteerders advertenties kunnen plaatsen in zowel de zoekmachineresultaten van Google als in het advertentienetwerk van Google. Met Google Ads kan een adverteerder bepaalde trefwoorden vooraf definiëren, waardoor een advertentie alleen in de resultaten van de zoekmachine van Google wordt weergegeven wanneer de gebruiker een trefwoordrelevant zoekresultaat opzoekt met behulp van de zoekmachine. In het advertentienetwerk van Google worden de advertenties verspreid op internetpagina's die relevant zijn voor het onderwerp door middel van een automatisch algoritme en rekening houdend met de vooraf gedefinieerde trefwoorden.

Het doel van Google Ads is het promoten van onze website door het weergeven van interessante advertenties op de websites van derden en in de zoekresultaten van de Google-zoekmachine en het weergeven van advertenties van derden op onze website.

Als u onze website bezoekt via een advertentie van Google, wordt er door Google een zogenaamde conversiecookie opgeslagen op uw IT-systeem. Een conversiecookie verliest na dertig dagen zijn geldigheid en wordt niet gebruikt om u te identificeren. Als de cookie nog niet is verlopen, wordt de conversiecookie gebruikt om bij te houden of bepaalde subpagina's, bijvoorbeeld het winkelmandje van een online shopsysteem, op onze website zijn opgeroepen. De conversie-cookie stelt ons en Google in staat om bij te houden of een gebruiker die onze website heeft bezocht via een AdWords-advertentie een verkoop heeft gegenereerd, d.w.z. een aankoop heeft afgerond of geannuleerd.

De gegevens en informatie die door het gebruik van de conversie-cookie worden verzameld, worden door Google gebruikt om bezoekstatistieken voor onze website samen te stellen. Deze bezoekstatistieken worden op hun beurt door ons gebruikt om het totale aantal gebruikers te bepalen die via advertenties naar ons zijn verwezen, d.w.z. om het succes of de mislukking van de respectieve advertenties te bepalen en onze advertenties voor de toekomst te optimaliseren. Noch ons bedrijf, noch andere adverteerders van Google Ads ontvangen informatie van Google waarmee u zou kunnen worden geïdentificeerd.

Door middel van de conversiecookie wordt persoonlijke informatie, bijvoorbeeld de door u bezochte webpagina's, opgeslagen. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die u gebruikt, doorgestuurd naar Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen door Google in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze persoonlijke gegevens die zijn verzameld via het technische proces delen met derden.

Deze verwerkingen worden alleen uitgevoerd met uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met art. 6 (1) lit. a DS-GVO.

Het moederbedrijf Google LLC is gecertificeerd als een Amerikaans bedrijf onder het EU-VS Data Privacy Framework. Er is hierbij een adequaatheidsbesluit krachtens art. 45 DS-GVO, zodat een overdracht van persoonsgegevens ook zonder verdere garanties of aanvullende maatregelen kan plaatsvinden.

Het privacybeleid en meer informatie over Google Ads vindt u op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en https://business.safety.google/privacy/


9 Plugins en andere services


9.1 Google Tag Manager

Op deze website gebruiken we de dienst Google Tag Manager. De uitvoerende onderneming van Google Tag Manager is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Google Ireland Limited is onderdeel van de Google bedrijvengroep met hoofdkantoor te 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Via deze tool kunnen "website-tags" (d.w.z. trefwoorden die in HTML-elementen zijn geïntegreerd) worden geïmplementeerd en beheerd via een interface. Door de Google Tag Manager te gebruiken, kunnen we automatisch bijhouden op welke knop, link of gepersonaliseerde afbeelding u actief hebt geklikt en kunnen we vervolgens registreren welke inhoud van onze website voor u van bijzonder belang is.

De tool activeert ook andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als u zich op domein- of cookieniveau hebt afgemeld, blijft dit van kracht voor alle trackingtags die met Google Tag Manager worden geïmplementeerd.

Deze verwerkingen worden alleen uitgevoerd wanneer hiervoor expliciet toestemming is gegeven in overeenstemming met art. 6 (1) lit. a DS-GVO.

Het moederbedrijf Google LLC is gecertificeerd als een Amerikaans bedrijf onder het EU-VS Data Privacy Framework. Dit vormt een adequaatheidsbesluit volgens art. 45 DS-GVO, zodat persoonsgegevens zonder verdere garanties of aanvullende maatregelen kunnen worden overgedragen.

Het privacybeleid en verdere informatie over Google Tag Manager vindt u op: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ en https://business.safety.google/privacy/.


9.2 Google WebFonts

Onze website maakt gebruik van zogenaamde WebFonts voor de uniforme weergave van lettertypen. De Google WebFonts worden geleverd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Google Ireland Limited is onderdeel van de Google bedrijvengroep met hoofdkantoor te 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste webfonts in de cache van uw browser om teksten en fonts correct weer te geven. Hiervoor maakt de browser die u gebruikt een verbinding met de servers van Google. Hierdoor weet Google dat onze website via uw IP-adres is bezocht. Google Web Fonts worden gebruikt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze website.

Deze verwerkingen worden alleen uitgevoerd met uitdrukkelijke toestemming conform art. 6 lid 1 letter a DS-GVO.

Het moederbedrijf Google LLC is gecertificeerd als een Amerikaans bedrijf onder het EU-VS Data Privacy Framework. Dit vormt een adequaatheidsbesluit krachtens art. 45 DS-GVO, zodat persoonsgegevens zonder verdere garanties of aanvullende maatregelen kunnen worden doorgegeven.

Meer informatie over Google WebFonts en het privacybeleid van Google is te vinden op: https://developers.google.com/fonts/faq ; https://www.google.com/policies/privacy/.


9.3 Microsoft Bookings

Wij gebruiken de planningstool Microsoft Bookings ("Bookings") op onze website, een dienst van Microsoft Corp, One Microsoft Way, Redmond, Washington, VS.

Wanneer u op de bijbehorende boekingsknop klikt, wordt u automatisch verbonden met onze afsprakenaccount bij Bookings. Nadat u uw afspraak hebt gekozen, bevestigd en uw contactgegevens en verzoeken hebt ingevoerd, ontvangt u een e-mail van Bookings waarin uw afspraak wordt bevestigd.

Bij het gebruik van de service kunnen onder andere de volgende gegevens worden verwerkt:

 •     Achternaam, Voornaam,
 •     telefoonnummer
 •     e-mailadres,
 •     voorkeursvorm van communicatie (telefoon, videoconferentiesysteem),
 •     reden van uw verzoek,
 •     tijdstip van afspraakverzoek en overeengekomen afspraak,
 •     door u ingevulde vrije tekst.


Deze verwerkingen worden alleen uitgevoerd als u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a DS-GVO.

Afspraken kunnen ook per e-mail of telefoon worden gemaakt.

Dit Amerikaanse bedrijf is gecertificeerd onder het EU-VS Data Privacy Framework. Er is hierbij een adequaatheidsbesluit krachtens art. 45 DS-GVO, zodat een overdracht van persoonsgegevens ook zonder verdere garanties of aanvullende maatregelen kan plaatsvinden.

U kunt de gegevensbeschermingsvoorschriften van Microsoft bekijken op: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.


9.4 Microsoft-forms

Wij gebruiken de dienst "Microsoft Forms" van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS om enquêtes, opiniepeilingen en quizzen te maken.

Microsoft Forms is een webgebaseerde toepassing voor het maken van enquêtes, quizzen en opiniepeilingen. De gemaakte formulieren kunnen worden gedeeld via links of embeds op een webpagina om feedback te verzamelen van een publiek of om polls uit te voeren. De resultaten van de enquêtes worden automatisch verzameld en kunnen in realtime worden bekeken en geanalyseerd.

Bij het gebruik van Microsoft Forms kunnen verschillende persoonlijke gegevens worden verzameld, waaronder:

 •    Gegevens die u zelf verstrekt wanneer u een enquête, poll of antwoord op een quiz invult, zoals naam, e-mailadres of antwoord op vragen.
 •     Gegevens over uw gebruik van Microsoft Forms, zoals datum en tijd van toegang, browsertype, besturingssysteem en IP-adres.


De bewaartermijn van de persoonsgegevens is afhankelijk van de respectievelijke wettelijke bewaartermijn.

Deelname aan enquêtes, polls of quizzen is vrijwillig. De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is uw vrijwillig gegeven toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a DS-GVO. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

Dit Amerikaanse bedrijf is gecertificeerd volgens het EU-VS Data Privacy Framework. Dit vormt een adequaatheidsbesluit krachtens art. 45 DS-GVO, zodat een overdracht van persoonsgegevens ook zonder verdere garanties of aanvullende maatregelen kan plaatsvinden.

Meer informatie over de Microsoft Forms-service en de bepalingen inzake gegevensbescherming vindt u op: https://privacy.microsoft.com/de-de/.


10 Gebruik van webbakens

Sommige FRANK WALDER webpagina's en e-mail nieuwsbrieven in HTML formaat maken gebruik van web beacons in combinatie met cookies om statistieken samen te stellen over het gebruik van de website. Een web beacon is een elektronische, onzichtbare afbeelding, ook bekend als een single-pixel GIF of lege GIF. Web beacons kunnen bepaalde soorten informatie herkennen op de computer van een bezoeker, zoals het cookienummer van een bezoeker, de tijd en datum waarop de pagina werd bekeken en een beschrijving van de pagina waarop het web beacon zich bevindt. U kunt sommige webbakens onbruikbaar maken door de bijbehorende cookies te weigeren.

11 Facebook

Verantwoordelijke entiteiten:

Facebook Ireland Ltd (hierna "Facebook" genoemd).
4 Grand Canal Square
Grand Canal Haven
Dublin 2
Ierland

en

Held Fashion Retail GmbH
Hans-Hofmann-Str. 11
95213 Münchberg

Informatie over de Facebook-pagina van: Held Fashion Retail GmbH

Wij gebruiken het technische platform en de diensten van Facebook Ireland Ltd voor de hier aangeboden informatiedienst.

Wij willen u erop wijzen dat u deze Facebook-pagina en de functies ervan op eigen verantwoordelijkheid gebruikt. Dit geldt in het bijzonder voor het gebruik van de interactieve functies (bijv. commentaar geven, delen, beoordelen). U kunt de informatie die via deze pagina wordt aangeboden ook op onze website www.frankwalder.com opvragen.

Wanneer u onze Facebook-pagina bezoekt, verzamelt Facebook onder andere uw IP-adres en andere informatie die in de vorm van cookies op uw pc wordt opgeslagen. Deze informatie wordt gebruikt om ons, als beheerders van de Facebook-pagina's, statistische informatie te verschaffen over het gebruik van de Facebook-pagina. Facebook verstrekt hierover meer gedetailleerde informatie onder de volgende link:
http://de-de.facebook.com/help/pages/insights

De gegevens die in dit kader over u worden verzameld, worden door Facebook Ltd. verwerkt en kunnen naar landen buiten de Europese Unie worden overgedragen. Facebook beschrijft in algemene termen welke informatie het ontvangt en hoe deze wordt gebruikt in zijn richtlijnen voor gegevensgebruik. Daar vindt u ook informatie over hoe u contact kunt opnemen met Facebook en over de instellingen voor advertenties.

De richtlijnen voor gegevensgebruik zijn beschikbaar via de volgende link:
http://de-de.facebook.com/about/privacy

Het volledige gegevensbeleid van Facebook is hier te vinden:
https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy

Op welke manier Facebook gegevens van bezoeken aan Facebookpagina's voor eigen doeleinden gebruikt, in hoeverre activiteiten op de Facebookpagina worden toegewezen aan individuele gebruikers, hoe lang Facebook deze gegevens opslaat en of gegevens van een bezoek aan de Facebookpagina worden doorgegeven aan derden, wordt niet onomstotelijk en duidelijk door Facebook verklaard en is ons niet bekend.

Wanneer u een Facebook-pagina bezoekt, wordt het IP-adres dat aan uw eindapparaat is toegewezen, doorgegeven aan Facebook. Volgens Facebook wordt dit IP-adres geanonimiseerd (voor "Duitse" IP-adressen). Facebook slaat ook informatie op over de eindapparaten van zijn gebruikers (bijv. in het kader van de "aanmeldingsmelding"); hierdoor kan Facebook IP-adressen toewijzen aan individuele gebruikers.

Als u op dat moment als gebruiker bij Facebook bent ingelogd, wordt er een cookie met uw Facebook-ID op uw eindapparaat opgeslagen. Hierdoor kan Facebook bijhouden dat u deze pagina hebt bezocht en hoe u deze hebt gebruikt. Dit geldt ook voor alle andere Facebook-pagina's. Facebook-knoppen die zijn ingebed in websites stellen Facebook in staat om uw bezoeken aan deze websitepagina's te registreren en ze toe te wijzen aan uw Facebook-profiel. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om op u afgestemde inhoud of reclame aan te bieden.

Als u dit wilt voorkomen, moet u zich afmelden bij Facebook of de functie "aangemeld blijven" deactiveren, de cookies op uw apparaat verwijderen en uw browser sluiten en opnieuw opstarten. Hierdoor wordt Facebook-informatie verwijderd waarmee u direct geïdentificeerd kunt worden. Hierdoor kunt u onze Facebook-pagina gebruiken zonder uw Facebook-identificatie te onthullen. Wanneer u interactieve functies van de pagina opent (Vind ik leuk, Reageer, Deel, Bericht, enz.), verschijnt er een inlogscherm van Facebook. Zodra u bent ingelogd, bent u weer herkenbaar voor Facebook als een specifieke gebruiker.

Informatie over hoe u informatie over u kunt beheren of verwijderen, vindt u op de volgende ondersteuningspagina's van Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy#.

Als u vragen hebt over onze informatiedienst, kunt u contact met ons opnemen via
Telefoon: +49 (0) 9251 447 0
Fax: +49 (0) 9251 447 355
e-mail: onlineshop@frankwalder.com
bereiken.

De overeenkomst inzake gedeelde verantwoordelijkheid conform art. 26 DSGVO (vanaf 21.8.2020) met Facebook vindt u op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum

Rechten van gebruikers ten aanzien van hun gegevens

Helaas kan ik/wij niet voldoen aan onze informatieverplichtingen volgens Art. 13 EU-DSGVO, omdat alleen Facebook volledige toegang heeft tot de gebruikersgegevens. Als u uw rechten op het gebied van gegevensbescherming wilt uitoefenen, kunt u hier rechtstreeks contact opnemen met Facebook. Deze rechten omvatten het volgende:

Recht op toegang:

U kunt bij ons informatie opvragen over of en in welke mate wij uw gegevens verwerken.

Recht op rectificatie:

Als wij uw gegevens verwerken die onvolledig of onnauwkeurig zijn, kunt u ons te allen tijde verzoeken deze te corrigeren of aan te vullen.

Recht op wissen:

U kunt verzoeken dat wij uw gegevens wissen als wij deze onrechtmatig verwerken of als de verwerking onevenredig ingrijpt in uw legitieme belangen bij bescherming. Houd er rekening mee dat er redenen kunnen zijn die onmiddellijk wissen verhinderen, bijvoorbeeld in het geval van wettelijk geregelde bewaarplichten.

Ongeacht de uitoefening van uw recht op verwijdering zullen wij uw gegevens onmiddellijk en volledig verwijderen, voor zover er geen wettelijke of statutaire verplichting bestaat om gegevens in dit verband te bewaren.

Recht op beperking van de verwerking:

U kunt ons verzoeken de verwerking van uw gegevens te beperken als
- u de juistheid van de gegevens betwist, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de gegevens te controleren.
- de verwerking van de gegevens onwettig is, maar u bezwaar maakt tegen het wissen van de gegevens en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik van de gegevens,
- wij de gegevens niet langer nodig hebben voor het beoogde doel, maar u deze gegevens nog wel nodig hebt om rechtsvorderingen in te stellen of te verdedigen, of
- u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van de gegevens.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid:

U kunt ons verzoeken u de gegevens die u ons hebt verstrekt te verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en dat u deze gegevens zonder belemmering van onze kant kunt overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde dat

- wij deze gegevens verwerken op basis van een herroepbare toestemming van u of voor de uitvoering van een overeenkomst tussen ons, en
- deze verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures.

Indien technisch haalbaar, kunt u ons verzoeken om uw gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Recht op bezwaar:

Als wij uw gegevens verwerken voor gerechtvaardigd belang, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking; dit zou ook gelden voor profilering op basis van deze bepalingen. Wij zullen uw gegevens dan niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. U kunt te allen tijde zonder opgaaf van redenen bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens ten behoeve van direct marketing.

Klachtrecht:

Als u van mening bent dat wij bij de verwerking van uw gegevens de Duitse of Europese wetgeving inzake gegevensbescherming schenden, neem dan contact met ons op zodat we eventuele vragen kunnen ophelderen. Natuurlijk hebt u ook het recht om contact op te nemen met de toezichthoudende autoriteit die voor u verantwoordelijk is, het betreffende staatsbureau voor toezicht op gegevensbescherming.

Als u een van de bovengenoemde rechten tegen ons wilt doen gelden, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming. In geval van twijfel kunnen wij u om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te bevestigen.

Facebook Ierland is uitsluitend verantwoordelijk voor de uitvoering van deze rechten in overeenstemming met de artikelen 15-20 van de GDPR met betrekking tot de gegevens die zijn opgeslagen door Facebook Ierland na gezamenlijke verwerking. U hebt ook het recht om bezwaar te maken en een klacht bij ons in te dienen zoals hierboven beschreven.

Mocht u hierbij hulp nodig hebben of andere vragen hebben, neem dan gerust per e-mail contact met mij/ons op via Vul hier uw e-mailadres in. Als u in de toekomst geen prijs meer stelt op de hier beschreven gegevensverwerking, kunt u de verbinding van uw gebruikersprofiel met mijn/onze site verbreken door gebruik te maken van de functies "Ik vind deze pagina niet meer leuk" en/of "Abonneer me niet meer op deze pagina".

Als u vragen hebt over gegevensbescherming, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op het volgende adres:

Juergen C. Beer
Project 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg
https://www.projekt29.de

Telefoon: 0049-941-2986930
E-mail: datenschutz@frankwalder.com


12. prijsvragen

Als je je inschrijft voor een door ons georganiseerde prijsvraag, worden je persoonlijke gegevens gebruikt voor de uitvoering en afhandeling van de prijsvraag. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 b DSGVO. Meer informatie over de prijsvragen is te vinden in de respectievelijke deelnamevoorwaarden. Om deel te nemen aan de betreffende prijsvraag, moet je deze deelnamevoorwaarden accepteren.


13 Google Maps

Deze site gebruikt de kaartendienst Google Maps via een API. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Google Maps wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en om de plaatsen die we op de website aangeven gemakkelijk te kunnen vinden. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.


14. instellingen voor gegevensbescherming en keuzevrijheid

Om u af te melden of uit te schrijven voor acties en informatie waar u eerder uitdrukkelijk om hebt verzocht (bijv. e-mailnieuwsbrieven, software-updates, enz.), kunt u een van de volgende methoden gebruiken:

 •     Selecteer de link "Abonnement opzeggen" of "Abonnement annuleren", of volg de instructies voor het opzeggen van een abonnement die zijn opgenomen in elke communicatie met betrekking tot een abonnement.
 •     Keer terug naar de webpagina('s) waar je oorspronkelijk je instellingen hebt geregistreerd en volg de instructies voor het afmelden.


15 Gebruik van WhatsApp Zakelijk

Tekst Toestemming

Door de messenger te openen en te gebruiken, ga ik ermee akkoord dat Held Fashion Retail GmbH (hierna genoemd de aanbieder) mijn persoonlijke gegevens (bijv. telefoonnummer) verwerkt voor communicatiedoeleinden met betrekking tot de voorbereiding en uitvoering van bestellingen en voor het verzenden van promotionele informatie via de messenger "WhatsApp" van WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin (Ierland). Meer informatie over de gegevensverwerking door de aanbieder en mijn rechten vind je in het privacybeleid op https://www.frankwalder.com/datenschutz.

Gegevensbescherming - WhatsApp Zakelijk

Gebruik van WhatsApp

Voor zover je hebt ingestemd, verwerken we je verstrekte of beschikbare persoonlijke gegevens (bijv. naam, telefoonnummer, e-mailadres, messenger-ID, profielfoto, berichten) voor communicatie met betrekking tot de voorbereiding en uitvoering van bestellingen en voor het verzenden van promotionele informatie (bijv. aanbiedingen, nieuwsbrieven) met behulp van de instant messaging-dienst "WhatsApp" van WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Een bestaande berichtenaccount is vereist om deze dienst te gebruiken.

We willen erop wijzen dat WhatsApp Ireland Limited mogelijk ook persoonlijke gegevens (in het bijzonder metagegevens van de communicatie) doorgeeft aan WhatsApp Inc., dat ook wordt verwerkt op servers in landen buiten de EU (bijv. de VS) waar geen adequaat niveau van gegevensbescherming is. WhatsApp kan deze gegevens delen met andere bedrijven binnen en buiten het Facebook-concern. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van WhatsApp Business (https://www.whatsapp.com/legal/business-policy/) en WhatsApp (https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy). We hebben geen precieze kennis van of invloed op de gegevensverwerking door WhatsApp Ireland Limited of WhatsApp Inc. die in dit opzicht verantwoordelijk is volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Naast de ontvangers die hierboven al specifiek zijn genoemd, maken we gebruik van de hulp van andere dienstverleners (orderverwerkers) om aan onze verplichtingen te voldoen.

Wij willen u erop wijzen dat u uw toestemming voor de toekomst te allen tijde zonder opgaaf van redenen kunt herroepen door uw herroeping via Whatsapp met een bericht met de aantekening WIDERRUF of per e-mail aan het in deze gegevensbeschermingsverklaring vermelde e-mailadres of ons impressum van de betreffende verwerking van uw persoonsgegevens kenbaar te maken. De hierboven vermelde gegevens worden door ons in overeenstemming met de wettelijke voorschriften gewist, zodra de voor de verwerking toegestane toestemming wordt ingetrokken of als het doel van de verwerking van deze gegevens niet meer van toepassing is of als ze voor het doel niet meer nodig zijn.

Als de gegevens niet worden verwijderd omdat ze nodig zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking beperkt tot deze doeleinden. D.w.z. de gegevens worden afgeschermd en niet verwerkt voor andere doeleinden. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die moeten worden bewaard om redenen van handels- of belastingrecht of waarvan de opslag noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon.

16. gebruik van serviceproviders voor communicatie over verzending

Om je in staat te stellen je zending te volgen na het plaatsen van je bestelling, maken we gebruik van de service van PAQATO GmbH, Johann-Krane-Weg 6, 48149 Münster, Duitsland (hierna: "Paqato").

Paqato stuurt namens ons verzendberichten en updates van de afleverstatus. Hiervoor geven wij gegevens door in overeenstemming met art. 6 (1) lit f DSGVO op basis van ons legitieme belang bij effectieve en informatieve communicatie met de klant en bij een transparante en betrouwbare verwerking van de verzending, wat ook in het belang van de klant is.

Wanneer uw goederen worden verzonden, worden de bestelgegevens gebruikt om de verzending te volgen en probleemgevallen te identificeren in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter b. (in de context van contractuele/precontractuele relaties), Art. 6 Par. 1 lit. f. (andere verzoeken) DSGVO verwerkt. De gegevens van de gebruiker worden opgeslagen en verwerkt in het verzendanalysesysteem PAQATO van de firma PAQATO GmbH om goederen sneller en foutloos te kunnen leveren en om een vlotte communicatie te waarborgen (gerechtvaardigd belang conform art. 6 lid 1 lit. f. DSGVO). We verwijderen de gegevens als ze niet langer nodig zijn. We beoordelen de noodzaak elke twee jaar; bovendien gelden de wettelijke archiveringsverplichtingen.

Wij hebben met Paqato een orderverwerkingsovereenkomst gesloten, waarmee wij Paqato verplichten om uw gegevens te beschermen in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

U kunt het privacybeleid van Paqato bekijken op de volgende link: https://www.paqato.com/datenschutzerklaerung/.


17. toegankelijkheid en nauwkeurigheid van persoonsgegevens

FRANK WALDER zet zich in om uw persoonlijke gegevens accuraat te houden. We hebben technologie, administratieve procedures en beleid geïmplementeerd om de accurate opslag van klantgegevens te garanderen. Wij geven u toegang tot uw persoonlijke gegevens en bieden u online toegang zodat u uw gegevens indien nodig kunt wijzigen.


18. rechten van de betrokkene

Uw recht op informatie, correctie en verwijdering van uw persoonlijke gegevens

Verder heb je natuurlijk het recht om op elk gewenst moment informatie op te vragen over welke gegevens over jou zijn opgeslagen en voor welk doel ze zijn opgeslagen. Daarnaast kunt u onjuiste gegevens laten corrigeren of gegevens laten verwijderen die niet langer worden opgeslagen of die niet langer nodig zijn. Om gebruik te maken van bovenstaande rechten, kunt u contact met ons opnemen op het onderstaande adres.

Beveiliging

We hebben technische en administratieve veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, manipulatie en ongeautoriseerde toegang. Al onze werknemers en dienstverleners die voor ons werken, zijn gebonden aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wanneer we persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken, worden deze gecodeerd voordat ze worden verzonden. Dit betekent dat uw gegevens niet door derden kunnen worden misbruikt. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd en onze verklaringen over gegevensbescherming worden voortdurend herzien. Zorg ervoor dat u over de laatste versie beschikt.

Rechten van de betrokkene

U hebt te allen tijde recht op informatie, correctie, verwijdering of beperking van de verwerking van uw opgeslagen gegevens, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, evenals het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het indienen van een klacht in overeenstemming met de eisen van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Recht op informatie

U kunt ons vragen of en in welke mate wij uw gegevens verwerken.

Recht op rectificatie

Als wij uw gegevens verwerken die onvolledig of onjuist zijn, kunt u te allen tijde eisen dat wij deze corrigeren of aanvullen.

Recht op wissen

U kunt ons verzoeken om uw gegevens te wissen als wij deze op onwettige wijze verwerken of als de verwerking op onevenredige wijze ingaat tegen uw legitieme beschermingsbelangen. Houd er rekening mee dat er redenen kunnen zijn die onmiddellijk wissen verhinderen, bijvoorbeeld in het geval van wettelijk geregelde bewaarplichten.

Ongeacht de uitoefening van uw recht op verwijdering zullen wij uw gegevens onmiddellijk en volledig verwijderen, voor zover er geen wettelijke of statutaire verplichting bestaat om gegevens in dit verband te bewaren.

Recht op beperking van de verwerking

U kunt ons verzoeken de verwerking van uw gegevens te beperken als

- U de juistheid van de gegevens betwist gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de gegevens te controleren.
- De verwerking van de gegevens onwettig is, maar u weigert de gegevens te wissen en ons in plaats daarvan verzoekt het gebruik van de gegevens te beperken.
- we de gegevens niet langer nodig hebben voor het beoogde doel, maar u deze gegevens nog steeds nodig hebt om juridische claims te doen gelden of te verdedigen, of
- u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van de gegevens.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U kunt ons verzoeken om de gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat aan u te verstrekken en om deze gegevens zonder belemmering van onze kant aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, op voorwaarde dat

- wij deze gegevens verwerken op basis van een herroepbare toestemming van u of voor de uitvoering van een overeenkomst tussen ons, en
- deze verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures.

Indien technisch haalbaar, kunt u verzoeken dat Wij uw gegevens rechtstreeks overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Recht om een klacht in te dienen

Als u van mening bent dat wij de Duitse of Europese wetgeving inzake gegevensbescherming overtreden bij het verwerken van uw gegevens, neem dan contact met ons op zodat we eventuele vragen kunnen ophelderen. Natuurlijk hebt u ook het recht om contact op te nemen met de toezichthoudende autoriteit die voor u verantwoordelijk is, het betreffende staatsbureau voor toezicht op gegevensbescherming.

Als u een van de bovengenoemde rechten tegen ons wilt doen gelden, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming. In geval van twijfel kunnen we aanvullende informatie vragen om uw identiteit te bevestigen.


19. Wijzigingen in deze verklaring

Als er wijzigingen zijn in de voorwaarden van FRANK WALDR's online privacyverklaring, zullen we deze wijzigingen met de juiste kennisgeving bekendmaken.


20. Contact opnemen met ons of onze functionaris voor gegevensbescherming

Alle geïnteresseerden en klanten van Held Fashion Retail GmbH kunnen contact met ons opnemen op het volgende adres:

Held Fashion Retail GmbH
Hans-Hofmann-Str. 11
95213 Münchberg

Telefoon: +49 (0) 9251 447 0
Fax: +49 (0) 9251 447 355
E-mail: onlineshop@frankwalder.com

Als u vragen of suggesties hebt met betrekking tot de bescherming van uw gegevens, neem dan rechtstreeks contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming:

Juergen C. Beer
Project 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg
https://www.projekt29.de

Telefoon: 0049-941-2986930
E-mail: datenschutz@frankwalder.com

Door gebruik te maken van onze websites gaat u akkoord met dit privacybeleid.

Privacybeleid volgens § 13 TMG
Versie nr. 2.0 van 31 augustus 2023

Deze pagina afdrukken